wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на ОИЦ-Варна взе участие в конференция, организирана от Местна инициативна група „Девня – Аксаково“. Тя се проведе във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г.
 
На събитието в Аксаково присъстваха кметове на населени места в общината, неправителствени организации, представители на бизнеса и заинтересовани граждани. Всички те бяха запознати с напредъка в работата по проекти, както и с осъществените и предстоящи мерки на МИГ „Девня-Аксаково“.
 
По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. са одобрени три проекта. От пет отворени процедури по Програмата за развитие на селските райони две са приключили, а бюджетът от 780 хил. лв. по мярка 7.2 - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, е вече използван. По мярка 3.1.1 – „Изграждане на информационна и комуникационна инфраструктура на общинските административни сгради“, са инвестирани 310 хил. лв.
 
В процес на оценяване са проекти по мерките 4.1 - „Инвестиции в земеделски стопанства“, и 6.4 - „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Отворена за кандидатстване е и мярка 7.6 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност“. За момента обаче по нея няма подадени проектни предложения.
 
 
Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.