wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

„МИГ АВРЕН- БЕЛОСЛАВ“ ПРОВЕЖДАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОПИК

   Стартират информационни дни на СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ" във връзка със стартирали приеми в ИСУН2020 за проектни предложения по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г. Графикът на събитията може да се види на сайта на МИГ Аврен – Белослав -  http://mig-avren-beloslav.com.

   На 27.08.2018 г.(понеделник) от 10:00 часа в гр. Белослав в заседателна зала при Община Белослав, експертите на МИГ ще представят условията за кандидатстване  по обявените приеми за набиране на проектни предложение по процедури: BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

   На 28.08.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в с. Аврен в заседателна зала на Общината ще бъдат представени същите условия за кандидатстване по процедури: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Информационният ден е за заинтересованите страни от бизнеса, намиращ се на територията на Община Аврен.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

   Новата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ бе представена във Варна в рамките на разяснителна кампания на ОП „Добро управление“.

  По време на информационен ден, в който участваха представители на ОИЦ и на неправителствения сектор, експерти от Управляващия орган на програмата запознаха присъстващите с условията за кандидатстване, допустимостта на кандидатите, формиране и отчитане на разходите, както и с правилата за оценка на проектните предложения.

  Целта на процедурата е насочена към подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление, повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса; нарастване активността на неправителствения сектор и социално-икономическите партньори при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство за по-добро предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;

  Допустими по процедурата са проекти на НПО, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване;  национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на условията на процедурата.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 млн. лв., а максималният бюджет за един проект - 90 хил. лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата. Може да се подаде само едно проектно предложение от отганизация и да участва в до три проектни предложения като партньор.

   Подаването на проектното предложение, подписано с квалифициран електронен подпис, се извършва по електронен път чрез ИСУН 2020 до 18:00 ч. 15.10.2018 г.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.