wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ФИНАНСИРАНЕТО ПО ПРСР 2014-2020 В ОБЩИНА ВЕТРИНО

Дейността на ОИЦ – Варна и услугите, които той предоставя за популяризирането на програмите, съфинансирани от ЕСИФ бяха представени на информационна среща в с. Доброплодно, община Ветрино, организирана съвместно с Местна инициативна група „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.

Присъстващите бяха запознати с актуалните възможности за кандидатстване по подмярка 6.4.1.“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г., критериите за оценка, както и с функционалността на системата ИСУН 2020, предоставяща информация за отворените процедури и начина за кандидатстване по тях.

По време на срещата в с. Доброплодно, бяха представени проектът на насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурите за подбор на проектни предложения: „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“. По процедурите могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

На информационната среща изпълнителният директор на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Надежда Неделчева представи Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ-а и възможностите за кандидатстване по: Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Мярка 6.4 “Инвестиции в създаването и развитието на неземеделски дейности”, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Интерес и много въпроси предизвика Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“, където се дава възможност за финансиране на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за опазване на типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОБЩИНА ДЕВНЯ ЩЕ СЪЗДАВА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

   Община Девня стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-2.010-0585 –  “Подкрепа за социално включване в община Девня”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият размер на договора за бeвъзмездна финансова помощ е 148 610.00 лв. със срок за изпълнение 14 месеца –  от 12.06.2018 до 12.08.2019 година.

  Проектното предложение е насочено към повишаване възможностите за социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика и трайната им реализация на пазара на труда чрез създаване на ново социално предприятие на територията на община Девня. Социалното предприятие е детски център, който включва сладкарница, кът за игра и занимателни курсове.

  Успешното изпълнение на дейностите и постигането на заложените цели в проектното предложение ще спомогнат лицата от целевата група да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, намаляване на проблемите с безработицата, бедността и социалното изключване.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.