wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-ВАРНА ЗАПОЗНА СТУДЕНТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ С ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ИСУН2020

Областният информационен център-Варна запозна студенти в 5 курс от специалностите „Мениджмънт на организациите" и "Мениджмънт на публичните администрации" в Икономическия университет с функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2014-2020 - ИСУН2020.

Тя обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз, независимо от тяхното местоположение на територията на България. Като кандидат по някоя оперативна програма, чрез системата заинтересованите лица имат възможност да създадат и попълнят своя електронен формуляр за кандидатстване, да прикачат всички необходими приложения към него и да подадат своето проектно предложение.

ИСУН е направена така, че да отговаря на изискванията за публичност и прозрачност. През този програмен период има модули за електронно кандидатстване и отчитане. Съществува и такъв, в който Управляващите органи и Местните инициативни групи сами могат да създадат формуляр за кандидатстване, обясни управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова. В системата са показани всички отворени процедури, по които може да се кандидатства, изброени и описани са оперативните програми.

Експертът нагледно показа на студентите и на техни преподаватели как функционира ИСУН и как се търси информация в системата. Младите хора научиха какво представлява формулярът за кандидатстване и по какъв начин могат да намерят данни за изпълнението на проекти по оперативните програми. Те получиха ценни съвети за тънкостите при подготовката и писането им.

Студентите пожелаха да научат подробности за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и за Програмата за морско дело и рибарство. Присъстващите се поинтересуваха и какви са добрите и лошите практики при работата по проекти, доколко тромави и бюрократични са процедурите и дали оценяването е обективно.

След като отговори на всички въпроси, Виктория Николова представи дейностите на Областния информационен център-Варна и услугите, които предлага.

„Тъй като има хора, които са негативно настроени към европейското финансиране, ние показваме какво хубаво може да се случи“, добави тя.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОФИЦИАЛНИ ЦЕРЕМОНИИ ПО ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 
Експерти от Областния информационен център-Варна присъстваха на официалните церемонии по символични първи копки на три училища и две детски градини в гр. Варна. Мащабните ремонти, които започват, са по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“. С финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Региони в растеж“, ос 1 ще бъдат преобразени детските градини „Първи юни“ и „Светулка“ и основните училища „Н. Й. Вапцаров“, „Стефан Караджа“ и „К. Арабаджиев“. Бенефициент по проекта, чието изпълнение трябва да приключи до 19 юни 2019 година, е Община Варна.
 
Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на обща стойност 791,518 хил. лв. предстоят във филиалната сграда на ОУ„Константин Арабаджиев”. Тя е построена около 1900 г. По време на проектирането и изграждането не са действали сегашните съвременни изисквания и норми за конструктивна стабилност, енергийна ефективност, пожарна безопасност и известяване и др. При обследванията са констатирани редица проблеми следствие от голямата амортизация, което налага предприемането на спешни мерки за укрепване и реконструкция.
 
ОУ „Стефан Караджа“ ще бъде ремонтирано с помощта на 1,242 млн. лв. Ще бъдат взети и мерки за енергийна ефективност, обясни ръководителят на проекта Лилия Христова. Училището е 85-годишно и до момента толкова мащабен ремонт в него не е правен. Изпълнител е бургаската фирма, а крайния срок за приключване на дейностите е 29 май 2019 година.
 
 Сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров” ще бъде реновирана и ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност. По проекта нов облик и обзавеждане на стойност 501,929 хил. лв. ще има ЦДГ №1 „Светулка“, а за "ОДЗ № 12 “Първи юни” са предвидени ремонт, газификация и оборудване.
 
В рамките на проекта в училищата и детските градини са включени интегрирани мерки за трайно подобряване на материалната база. Заложени са дейности по конструктивно укрепване, интервенции върху фасадите, ремонт и реновация на отоплителната система, подмяна на ВиК и ел. инсталации, топлоизолация и подмяна на дограма, хидро- и топлоизолация на покривни конструкции. Планирани са ремонтни дейности в помещенията, в които се осъществява учебната дейност, включително физкултурни салони, коридорни пространства, ремонт и обновяване на санитарните възли. Ще се благоустроят дворните пространства на училищата. Във всички обекти ще се осигури достъпна среда посредством изграждане на рампи, инвалидни подемници или достъпни асансьори. Санитарните възли ще бъдат приспособени за хора със специални нужди.
 
Проектът „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ е на обща стойност 16 млн. 171 хиляди лева. 27 детски заведения от общия фонд на Община Варна са реновирани през предходния програмен период. С настоящия проект се цели да се увеличи делът на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура и да се създадат по-добри, съвременни условия за обучение и грижи за деца и младежи. Тази цел ще се постигне посредством дейности за реконструкция на 10 обекта от образователната инфраструктура в Община Варна, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на дворните пространства, създаване на достъпна архитектурна среда.
 
 
Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОИЦ-ВАРНА ОТЛИЧИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ НА СТУДЕНТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Екипът на Областния информационен център – Варна  участва в комисията на студентски конкурс за най-добре изготвен бизнес план към Програма за развитие на селските райони. Събитието се организира от катедра „Аграрна икономика“ към Икономическия университет в морската столица. Свои разработки представиха студенти от пети курс, магистърска програма.

Жури в състав Виктория Николова – управител на ОИЦ-Варна, доц. Гергана Славова от катедра „Аграрна икономика“ в ИУ и Юри Зарев от Националната служба „Съвети в земеделието“ избраха най-добрите проекти.

Първо място в конкурса спечели Павлета Добрева със своя проект за отглеждане  на орехи по мярка 6.1 за млади фермери. Стопанството се намира в землището на Аврен. Предвижда се купуването на земя и повишаване на капацитета му. Всички мероприятия ще се извършват със собствен ресурс, а при необходимост ще се немат работници.

На второ място бяха класирани два бизнес плана. Стойко Кърджилов спечели вниманието на журито с проекта си „Отглеждане на азотофиксиращи култури – леща“. Ще бъде засят канадски сорт, а продукцията ще се продава на едро и дребно. Предвидена е печалба от 100 лева на декар. Проектът на Янина Янакиева „Създаване на розови насаждения в град Добрич“ също грабна сребро. Според плана се предвижда отглеждането на сортовете „Янина“ и „Елейна“ като семеен бизнес. Най-големият разход е събирането на продукцията, а на третата година се очакват и първите добиви.

Третото място зае Фатме Алиева, която представи бизнес план за Учебен център „Белла Едюкейшън“. Идеята е там да се провеждат езикови курсове и да се отговори на нарастващата нужда от чуждоезичен персонал. В проекта е заложено и обучение от преподаватели от Америка и Германия. Центърът ще провежда занятия по английски, немски, испански и италиански език.

Отличените студенти получиха и сертификати за участието си в конкурса.  Управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова изрази надежда, че инициативата ще продължи и конкурсът ще се проведе и догодина.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ

Експерт от Областния информационен център-Варна присъства на представянето на проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци” - MELTEMI, на Института по океанология към БАН. Проектът се осъществява по програмата Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020, която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са свързани с оценка на основните категории морски отпадъци в конкретни крайбрежни зони; преглед на съществуващата национална правна и политическа рамка за управлението на отпадъците и опазването на околната среда; подобряване и предлагане на правни и политически рамки и инструменти за управление, както и на най-добри практики на местно, национално и международно равнище; ангажиране и повишаване на осведомеността на обществото, както и стимулиране на екологичните образователни практики по проблемите на морските отпадъци; подпомагане на институциите, вземащи решения за съвместно разраб9отване на национални и транснационални планове за действие с цел намаляване на морските отпадъци.

Общата стойност на проекта, който е стартирал през септември 2017-та и ще приключи през същия месец на 2019 година, е 1 млн. 214 хил. евро. Финансирането, което получава Институтът по океанология, е в размер на 148 хил. евро.

Водеща организация по проекта е Институтът по океанография към Гръцкия център за морски изследвания. Освен Института по Океанология към БАН, партньори по него са гръцката фондация “Мария Цакос”, Изследователски център в Кипър, Черноморска неправителствена мрежа, Катедра „Рибарство и морски изследвания“ в Кипър, Екологичен център за администрация и технологии в Албания, Катедра „Геология“ към гръцкия университет „Патрас“.

По проекта Институтът по океанология работи с два класа варненски ученици от СУ „Пейо Яворов“ и ОУ „Петко Славейков“. Организират се акции по плажовете Камчия и Шкорпиловци, където децата се обучават да събират и категоризират отпадъци. Правят се и демонстрации с водолази, обясни ръководителят на проекта доц. Виолин Райков. Заложена е и работа с организации, които имат отношение към отпадъците. Проучва се и чуждият опит.

Свръхпотреблението на пластмаса за еднократна употреба води до свръхпроизводство. В много от случаите тези продукти са излишни, а замърсяват изключително много. Макар че все повече навлизат биоразградимите стоки, пластмасата трудно би могла да се замести, тъй като е евтина. Именно затова политиките трябва да се хармонизират и вредните производства да бъдат заменени, посочи доц. Райков.

Подходът MELTEMI се основава на създаването на транснационални мрежи между Гърция, Кипър, България и Албания, където ще се оценяват морските отпадъци в крайбрежната зона. Целта е да се разгледат най-добрите практики и инструменти в света и да се адаптират към нуждите на страните.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.