wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Търговище с открита приемна на Русалския панаир

С изнесена приемна и информационен щанд Областният информационен център – Търговище (ОИЦ) се включи в традиционния Русалски панаир, който се провежда тази седмица в гр. Попово.

В рамките на два часа, над 30 души поситеха щанда на ОИЦ, който беше разположен в началото на централната пешеходна зона. По-голямата част от посетителите проявиха интерес и получиха информация за отворените мерки по Програмата за развитие на сеските райони, както и за новите моменти в Националната програма за енергийна ефективоност на жилищни сгради. Имаше и въпроси относно възможностите за европейското финансиране в сектор здравеопазване.

ПОПОВО ОИЦ

Посетителите получиха рекламни и информационни материали, изготвени от Областен информационен център – Търговище. Брощурите представят ключови инвестиции от Европейските структурни и инвестиционни фондове, реализирани в област Търговище през настоящия програмен период 2014-2020 г.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ИДЕИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в Международното висше бизнес училище (МВБУ), на която представи различните възможности за финансиране на предприемачески и туристически проекти, които се предоставят от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. Участие в информационната среща взеха студенти и преподаватели от МВБУ.
Събитието беше открито от преподавателя Десислава Алексова, която благодари на Областния център за отзивчивостта и експертизата. На свой ред управителят на ОИЦ-София Анна Генчева представи различни процедури, по които могат да се финансират проекти в областта на туризма и на младежкото предприемачество. Акцентът беше върху подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони. Мярката се очаква да се отвори за кандидатстване през месец април, по нея ще се финансира развитието на услуги във всички сектори, включително в сектора на туризма, като безвъзмездната финансова помощ ще е до 50%. Другата процедура, по която ще се финансират туристически проекти, е процедура „Развитие на туристически атракции“ от Оперативна програма „Региони в растеж“. Кандидати по нея ще са Министерство на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения. По нея ще се финансира развитието само на обекти на културното наследство от национално и световно значение. Процедурата ще е със задължително комбинирано финансиране между безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент. Накрая г-жа Генчева представи процедура „Насърчаване на предприемачеството“ (ОПИК), по която проектите на лица до 29 г. ще са с приоритет и насърчи студентите да следят процедурата, в случай, че искат да започнат свой бизнес.
По време на срещата Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ-София, предостави практически насоки как се попълва формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Тя отбеляза, че кандидатстването по Програма за развитие на селските райони вече също е електронно и става през ИСУН 2020, както е по оперативните програми. Екипът на ОИЦ-София остава на разположение при бъдещо кандидатстване, като услугите ни са напълно безплатни, завърши срещата тя.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

Бизнесът в Търговище търси финансова подкрепа от еврофондовете

„Бизнесът в Търговище все по-смело са възползва от европейското финансиране. В новия програмен период по Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ вече 4 производствени фирми от града са сключили договори за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния си потенциал. „Импала“ ООД, „Екофол“ АД, „Лидер маг“ ЕООД и „Лукерия“ ООД имат общо сключените договори за над 2 800 000 лв. Това каза д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище при откриване на конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 година“, която се проведе днес в Търговище. Кметът Димитров изрази готовността на общинската администрация да оказва необходимата подкрепа и съдействие на компаниите. „Знам колко усилия и труд се изисква, за да се наложи един бизнес, особено в малкия град и затова ви благодаря за инвестициите и за всичко, което правите за Търговище“, посочи д-р Димитров.
Конференцията се организира от Областния информационен център съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), като част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в подкрепа на бизнеса: „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“, посочи Милчо Тонев, управител на ОИЦ – Търговище.

targovishte biznes 1
Ирена Бойновска, национален координатор на евродепутата Ева Паунова, представи видеообръщение до участниците в конференцията от г-жа Паунова и изрази от нейно име готовност за съдействие при кандидтстване на фирми от региона по хоризонталните програми на Европейската комисия – грантовите схеми по програмата COSME, „Еразъм за млади предприемачи“, по която служители на стартиращи и млади фирми могат да обменят опит с фирми от ЕС и др.
В рамките на информационното събитие Петър Думев, експерт в отдел „Комуникация и повишаване конкурентоспосбността на МСП“ в ИАНМСП представи дейността на Агенцията, както и актуални мерки в подкрепа развитието на местния бизнес с цел намиране на външни пазари и партньори. Регионалният представител на ИАНМСП Николай Петканов пък съобщи, че в началото на юни т.г. предстои да се отвори 8-та конкурсна сесия по Националния иновационен фонд. По него се финансират проекти за научна и развойна дейност на стойност до 500 000 лв.

Targovishte biznes2

Присъстващите бяха запознати и с възможностите за финансиране на проекти на бизнеса по Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“.По време на срещата беше представена новата програма на ИАНМСП и „Майкрософт България“ – „Модерният бизнес“. Тя дава възможност на МСП да се възползват от внедряване на Office365, обучение на служителите и консултации за ИТ екипите за използване на максималните функционалности на пакета от услуги. Татяна Цвяткова, мениджър в „Майкрософ България“ обясни, че с този софтуерен продукт МСП могат да бъдат мобилни без да се притесняват за най-ценния си ресурс - информацията. Независимо дали се работи на бюро или в постоянно движение, всеки служител ще има бърз и лесен достъп до документите, върху които работи, както и имейл сървър от бизнес клас, достатъчно място за съхранение на данни при високо ниво на сигурност.
Областният информационен център – Търговище се срещна и с бизнеса в Омуртаг. Предстои информационно събитие по темата и в гр. Попово, на 26 април т.г.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.