wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИ ИСУН2020 НА СРЕЩА В ДОЛНИ ЧИФЛИК

Областният информационен център – Варна разясни функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020 на съвместно събитие с МИГ „Долни чифлик - Бяла“. Експерт от ОИЦ-Варна представи дейността и услугите на центъра.

На срещата в Долни чифлик, на която присъстваха представители на администрацията, на бизнеса, на читалища и неправителствени организации, бе  презентирана Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група, възможностите за кандидатстване с проекти и Индикативната годишна работна програма за 2019г.     

Експерт от МИГ „Долни Чифлик-Бяла“ обясни, че общият бюджет на стратегията е 6 375 908,00 лв. Парите се отпускат безвъзмездно за финансиране на проекти, реализирани на територията на двете общини.

Основната цел е развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот, както и устойчив и интелигентен растеж. Постигане на качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване също са сред приоритетите, заложени в стратегията.

С помощта на европейските средства по „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020г. потенциалните бенефициенти биха могли да инвестират в земеделски стопанства, в преработка на селскостопански продукти, в подкрепа на неземеделски дейности, в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, както и за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ дава възможност за разкриване на нови работни места на територията на МИГ „Долни чифлик-Бяла“, подобряване на условията на труд, подкрепа за предприемачество.

Кандидатите могат да се възползват и по мерките за подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия и подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

За да бъдат допуснати по всички мерки, кандидатите трябва да имат постоянен адрес, ако са физическите лица. Едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да представят седалище и адрес на управление. Задължително изискване е дейностите по проекта да се осъществяват на територията на Местната инициативна група.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА СЕ СРЕЩНА С ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ДЪЛГОПОЛ

Областният информационен център – Варна запозна общинските съветници, представителите на администрацията и заинтересовани страни в Дългопол с бъдещето на Кохезионната политика и Многогодишната финансова рамка. На срещата присъстваха кметът Георги Георгиев и зам.-кметовете Ганка Георгиева и Мариана Николаева.

Презентация за работата на фондовете, програмите и вариантите за инвестиции с европейска помощ представи управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова.

Сред приоритетите са регионалното развитие и сближаване, енергийната ефективност и инфраструктурата, за която са предвидени средства в Кохезионния фонд за най-бедните региони и във фонда за регионално развитие. Ще се увеличат и средствата по най-успешната програма на ЕС – „Еразъм +“.

Виктория Николова подчерта значението на Европейския социален фонд, чиято обща рамка от над 101 милиарда евро финансира програми за заетост, образование и социално включване. Тя фокусира вниманието на аудиторията и върху създаването и работата на Местните инициативни групи, които са добър вариант за привличане на инвестиции в малките населени места.

На срещата бяха отправени въпроси за финансирането през новия програмен период и дали страната ни може да очаква то да бъде в по-голям размер.

В момента България разполага с 9 милиарда и 849 млн. евро безвъзмездна помощ, а през следващия програмен период средствата ще бъдат с милиард повече. Твърденията, че след приключването на този програмен период няма да можем да разчитаме на европейско финансиране не отговарят на истината, подчерта тя.

Николова запозна домакините и с дейността на Областния информационен център – Варна, както и с постигнатите резултати.

Услугите на Областния информационен център-Варна са безплатни. Те са насочени към администрации и институции от региона, фирми, социално-икономически партньори, неправителствени организации и граждани.  ОИЦ – Варна работи за популяризиране на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предоставя информация за възможностите за финансиране на проекти по отделните оперативни програми. Експертите популяризират добри практики по изпълнени проекти и организират информационни събития за потенциални бенефициенти. ОИЦ-Варна инициира съвместни събития с управляващите органи в общините от областта и участия в общи инициативи на национално ниво. Организирането на тематични информационни срещи и групови посещения по предварително заявена тематика също са сред дейностите на ОИЦ-Варна.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОИЦ-ВАРНА НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ДЕВНЯ

Областният информационен център – Варна проведе съвместна среща с МИГ „Девня-Аксаково“, на която бяха представени условията за кандидатстване по Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. На събитието, което се проведе в Девня, Михаил Иванов – експерт в ОИЦ-Варна, представи дейността и услугите на центъра,  както и функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020.

Експерти от МИГ „Девня – Аксаково“ представиха основната цел на мярката за подкрепа на неземеделските дейности - развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес и повишаване на инвестициите в неземеделските сектори  на територията на МИГ “Девня – Аксаково“. Приоритет е повишаването на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес.

Дейностите, които ще се финансират, са: изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на услуги в този сектор; предоставяне на услуги, свързани с  грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ и др. Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление също е допустима дейност. Ще се приемат и проекти за занаятчийство, включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски и други неземеделски дейности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 750 000,00 лева. Тя се отпуска от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони съгласно одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 10 000 евро, а максималният - 200 000 евро.По тази мярка могат да кандидатстват земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията. Допустими са и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Процедурата e с два крайни срока за кандидатстване. Първият е до 23:59 часа на 02.12.2018 г., а вторият – до 17:00 часа на 31.12.2018 г.

В рамките на определените срокове за прием на проекти кандидатите могат да ги подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ЕКСПЕРТИ ОТ ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИСУН В АКСАКОВО

Областният информационен център – Варна проведе съвместна среща с МИГ „Девня-Аксаково“, на която бяха представени условията за кандидатстване по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. На събитието, което се проведе в Аксаково, Виктория Николова – управител на ОИЦ-Варна, представи дейността и услугите му,  както и функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020.

Основна цел на мярката за инвестиции в земеделски стопанства е модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на продукти от местен характер. Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Девня –Аксаково“, подобряване на качеството на живот и развитие на местната икономика чрез активизиране на местния потенциал, осигуряване на трайна заетост и трайни доходи, също са заложени цели по тази мярка.

Проектите се финансират чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 453 000 лева. Минималните допустими разходи за един проект са 15 000 евро, а максималните -  200 000 евро.

Допустими получатели по тази мярка могат да бъдат земеделски стопани на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, признати групи производители и организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън горепосочените.

Процедурата e с два крайни срока за кандидатстване. Първият е до 23:59 часа на 02.12.2018 г. При втория подаването на проекни предложения е до 17:00 часа на 31.12.2018 г.

В рамките на определените срокове за прием на проекти кандидатите могат да ги подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.