wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-ВАРНА НА СРЕЩА С ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В СУВОРОВО

Областният информационен център – Варна запозна общинските съветници, представителите на администрацията и заинтересовани страни в Суворово с бъдещето на Кохезионната политика и възможностите за бизнеса. Презентация за работата на фондовете, програмите и вариантите за инвестиции с европейска помощ представи управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова.

В момента България разполага с 9 милиарда и 849 млн. евро безвъзмездна помощ, а през следващия програмен период средствата ще бъдат с милиард повече. Твърденията, че след приключването на този програмен период няма да можем да разчитаме на европейско финансиране не отговарят на истината, подчерта тя.

Сред приоритетните са регионалното развитие и сближаване, енергийната ефективност и инфраструктурата, за която са предвидени средства в Кохезионния фонд за най-бедните региони и във фонда за регионално развитие. Ще се увеличат и средствата по най-успешната програма на ЕС – „Еразъм +“.

Виктория Николова подчерта значението на Европейския социален фонд, чиято обща рамка от над 101 милиарда евро финансира програми за заетост, образование и социално включване. Тя фокусира вниманието на аудиторията и върху създаването и работата на Местните инициативни групи, които са добър вариант за привличане на инвестиции в малките населени места.

Николова запозна домакините и с дейността и услугите на Областния информационен център – Варна, както и с постигнатите резултати.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

С ЕВРОПАРИ ЗАВЕДОХА НА ЕКСКУРЗИЯ ХОРА В РИСК, КОИТО ОТ ГОДИНИ НЕ СА НАПУСКАЛИ ДОМОВЕТЕ СИ

50 души в неравностойно положение бяха обхванати от проекта „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“ на сдружение „Форум гражданско общество“, който започна преди 19 месеца. Неговата стойност е близо 400 хиляди лева, а дейностите са финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

40 възрастни в риск – хора в социална изолация и с тежки заболявания, безработни, както и 10 лица с увреждания, бяха изведени от домовете им. С тях  работиха 12 специалисти в различни области. Обхванатите по проекта посетиха различни туристически забележителности, съобщи в Областния информационен център-Варна ръководителят на проекта Борислав Френчев.

Хора от общините Бяла и Долни чифлик, които рядко напускат домовете си, имаха възможността да отидат на екскурзия. Разходка с лодка по река Камчия зарадва момче и момиче с Детска церебрална парализа. Логопеди работиха с възрастни със затруднен говор след претърпени инфаркти и инсулти.

С пари по проекта бе разкрита и предоставена иновативната социална услуга „Мобилен екип за социална и здравна работа на терен“. Специалистите и консултантите от мобилното звено достигнаха и до най-отдалечените и изолирани места и случаи, като оказваха съдействие според потребностите на потребителите на тази услуга. В проекта се включиха психолози, социални работници, логопеди, терапевти, трудови консултанти, здравни работници, юристи, икономисти. Бяха обучени 30 социални асистенти и 5 озеленители. Със средства по проекта те ще практикуват новите си професии в продължение на 6 месеца.

В мобилната група бяха включени предимно хора от двете общини, тъй като те познават местните и могат да работят по-лесно с тях. Полза от проекта имаха и настанените в социални институции в Бяла и Долни чифлик, тъй като от услугите на специалистите са се възползвали, освен подбраните реципиенти, и останалите хора в тях.

Важен акцент по проекта е и комуникацията с работодателите в региона. Те бяха запознати с възможностите, които представя той. Бе организирана връзка с безработни и в резултат на нея някои от тях успешно се реализираха на пазара на труда.

В рамките на проекта бе направено и социологическо изследване на територията на общините Бяла и Долни чифлик. Оформи се изследователски доклад и анализ на потребностите и възможностите за сътрудничество при предлагане на социални и интеграционни услуги на територията на двете общини. След приключване на проекта, чрез споразумение с кметовете на Бяла и Долни чифлик и със съдействието на сдружение „Форум гражданско общество“, специалистите консултанти ще продължат своята работа.

Заснемането на филм също беше част от проекта. Той показа социалните дейности, материалната база и услугите, които се предлагат на лица в неравностойно положение. Представиха се и работодатели, които предлагат различни възможности на пазара на труда, включително и на представителите на целевата група по проекта.

Филмът може да бъде видян на адрес - http://dolni-chiflik.acstre.com/subsection-227-informaciya.html

https://youtu.be/17UAvDDGSTs

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ПО ПРОЕКТ ЩЕ ОБУЧАВАТ МЛАДЕЖИ ОТ МАЛКИТЕ ОБЩИНИ ЗА РАБОТА В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР

Встъпителна конференция за представяне на проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини” се проведе в град Варна, организирана от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) като водеща организация. Проектът на стойност 1 774 561,34 евро  е финансиран от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

По време на конференцията, Марияна Кънчева, изпълнителен директор на АБЧО представи партньорите и дейностите на стартиралия проект, които ще се изпълняват в продължение на 3 години. „eNEET Rural“ ще се фокусира върху иновациите и технологиите в селскостопанския сектор, като ще предложи обучение за стартиране на работа, младежки обмени и стажантски програми в селскостопанския сектор на 1500 нискоквалифицирани, невключени в обучението младежи на възраст между 25 - 29 г., живеещи в малките общини. По проекта ще се интегрират и трансферират три съществуващи вече практики: методологията „NOBLE Ideas“ за целевата група с интерес към създаване на предприятия; приетият общ механизъм на „PHILOXENIA“ за привличане на млади хора, които отварят собствен бизнеса в селските райони и методологията на „JOBKIT“ за силна подкрепа и мотивация на младежи в група да споделят и доразвият своите идеи.

Областният управител на област с административен център – Варна, Стоян Пасев откри събитието, на което присъстваха международните партньори по проекта – шест организации от Италия, Испания, Словения, Унгария, Румъния и Норвегия, както и над 50 представители на местни бизнес организации, общините от областта, научните среди и неправителствения сектор.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

Представители на работодателски и браншови организации, на бизнеса, на висшите училища и научните организации, на неправителствени организации и експерти от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ се събраха, за да обсъдят концепцията за създаване на Регионални иновационни центрове. Домакин на събитието, което предизвика огромен интерес, бе Областният информационен център-Варна. На въпроси на заинтересованите отговаряха Християн Султанов – ръководител на УО на ОПИК, Калин Маринов – зам.-главен директор и Даниела Малхасян от ОПИК.

Средствата за създаване на Регионалните иновационни центрове ще бъдат ползвани за процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Основната цел на процедурата за подкрепа на Регионалните иновационни центрове е да се изгради и развие съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура, за да стане възможно провеждането на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, които да способстват ускореното икономическо и социално развитие на българските региони и да бъдат в услуга на местните предприятия.

Общият бюджет по програмата е 100 милиона лева, разпределени между 6-те обособени региона. В програмата няма право да участва Област София, като идеята е да се финансират от един до три регионални центъра. Проектите, които не се класират, ще бъдат подкрепени по низходящ ред докъдето позволи финансирането.

Предвидени са два режима на помощта – по режим „De minimis“ и инвестиционна помощ за научноизследователска инфраструктура.

Особено важно е проектите да имат устойчивост и да продължат да функционират и след приключване на програмата. През следващия програмен период ще бъде предвиден значителен ресурс за иновации и това е възможност за надграждане на постигнатото, подчерта тя.

Очаква се след приключване на обществените обсъждания процедурата да бъде обявена през май догодина, а кандидатстването да започне през август.

Презентацията предизвика сериозен интерес. Присъстващите поставиха десетки въпроси пред експертите, свързани с материалното обезпечаване по изграждане на Регионалните иновационни центрове, с избора на приоритети за кандидатстване, с разпределението на бюджета, с включването на клъстери по програмата, с работата с партньорски организации и външни специалисти и др.

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.