wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОБЩИНА АКСАКОВО ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ В БРЮКСЕЛ

Община Аксаково получи специална покана от Програма „Европа за гражданите“ към Европейската комисия да представи своя проект „Европа на бъдещето – многолика и единна“ в рамките на "European Week of Regions and Cities 2018" от 8 до 11 Октомври 2018 г. Седмицата на регионите е ежегодно издание на Комитета на Регионите,  на което се събират предствители на местните власти, неправителствените организации и бизнеса, които дебатират по актуални теми за Европа.

В тази годишното издание взеха участие над 6000 човека от над 140 региона на Европа. Община Аксаково бе поканена да представи своя проект във  форум  „Чува ли ме Европа? Градовете като движеща сила за младежкото участие“. Представени бяха резултатите от проекта пред повече от 100 участници от различни страни членки. Присъстващите бяха заинтригувани от добрите партньорски взаимоотношения на община Аксаково и побратимените й общини, както и от създадената партньорска мрежа „Отворени градове“ основана в рамките на проекта.  Проектът на община  Аксаково бе представен от Нели Петрова – Ръководител на проекта. Тя сподели, че насърчаването на младежкото участие, както и разширяването на мрежата от градове ще продължи чрез новия проект, одобрен по Програма „Европа за гражданите“ – „Бъдещето на Европа – Презареждане“, който е в партньорство със седем общини от седем различни европейски държави и една неправителствена организация.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ПРОЕКТ „NESET“ ЩЕ ИНТЕГРИРА МЛАДЕЖИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР

На 10 октомври 2018 г. се проведе встъпителна конференция за представяне на проект „Подкрепа на младите хора извън образование, обучение и заетост за устойчива реализация в туристическия сектор” /NESET/ финансиран от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. Проектът е на стойност 1 353 910,70 евро и е с продължителност 36 месеца.

Бенефициент по проекта е консорциум включващ 13 партньора от 8 европейски държави: България, Гърция, Италия, Кипър, Португалия, Румъния, Хърватия и Исландия. Водеща организация е Варненска търговско-индустриална камара.

Конференцията бе открита от Иван Табаков председател на ВТИК, проф. д-р Огнян Андреев от „Клъстер за информационно осигуряване на черноморския туристически бизнес“ представи предизвикателствата които стоят пред партньорството между образованието и бизнеса в подкрепата на трудовата реализация на младежите. Проф. Джоузеф Хасид от „SARONIS S.A.“, Гърция очерта основната идея за международно сътрудничество за осигуряване на устойчива заетост на младите хора. Ръководителят на проекта доц. д-р Тодор Тодоров представи партньорите по проекта и работните пакети, в които са разпределени проектните дейности.

Целта на проекта е да се подкрепи устойчивата трудова интеграция на младежите в туристическия сектор, посредством насърчаване на пригодността за заетост и предприемачеството. Насочен е към младежи извън образование, обучение и заетост на възраст между 15 и 29 години с фокус върху групата на 25-29-годишните, които принадлежат към една от следните уязвими категории - лица с ниска квалификация, дългосрочно безработни и обезкуражени лица.

Като резултати се очаква да бъдат развити иновативни подходи за намаляване на младежката безработица. Да се разработи иновативен обучителен курс за подкрепа на трудовата интеграция на младежите в туристическия сектор, портал за международни мобилности за обмен на кадри, предназначен за млади хора, търсещи реализация в туризма, иновативна симулационна интерактивна среда за подкрепа на младежкото предприемачество в туризма и мрежа за младежка взаимопомощ.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Обучението се реализира в периода от 01 до 05.10.2018 г., като в него учасваха 45 от работниците и служителите на хотел „Марина Гранд Бийч“. То е част от проект „Подобряване на работната среда в „Марина Гранд Бийч чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“, реализиран от „БИРС“ ООД и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Целта на проведеното обучение е получаване на знания и умения за цялостния комплекс от дейности в областта на здравето и безопасността при работа, професионалните рискове, пътищата и формите за минимизиране на техните негативни последици и впоследствие на тяхното елиминиране. Обучението е с практическа насоченост като се разгледаха различните специфичните рисковете и опасности за здравето и живота на работещите, свързани с машините, използваните материали и технологиите, с които се налага да работят.

Акцент бяха следните модули: Общи и специфични правила за осигуряване на безопасност. Организация на работния процес, според приета програма на предприятието за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); Изисквания за ЗБУТ на работното място, при използване на работното оборудване и работа в екип;  Знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана; Физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Вътрешна комуникация и следене на работния процес, без риск от претоварване, загуба на концентрация и аварии;  Специфични мерки за минимизиране на риска при нощен и извънреден труд; Норми за натоварване, според тежестта на работа, възрастовите граници, напрежение, еднотипност на работния процес, непрекъсната висока концентрация; Опазване на здравето по време на работа – подобряване на условията за оказване на долекарска помощ, на информираността за професионални заболявания и възможностите за превенция. Превенция на професионални заболявания, свързани с естеството на работния процес.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

МОДЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА– AGRONET

На 04.10.2018г. се проведе информационна среща за представяне на проект  BSB 294 AgroNet „Насочване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа“. Проектът се финансира от Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния, като управляващ орган на Съвместната оперативна програма за Черноморското крайбрежие за периода 2014-2020 г. за трансгранично сътрудничество в рамките на Европейския инструмент за съседство (ENI CBC). Съ-финансирането за българския партньор в размер на 8% от допустимите разходи  е осигурено от  държавния бюджет чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Грузинският  Институт по обществени въпроси (GIPA) в партньорство с  Центъра за  включване на общноста  Elva (ELVA) в Грузия, Агенцията за икономическо развитие Варна (VEDA) в България и Центърът за развитие SMART в Румъния инициираха трансгранично сътрудничество, целящо увеличаване на търговските възможности и модернизация в селското стопанство чрез създаване на новаторска онлайн платформа - AgroNet. Развитието на този иновативен онлайн пазар под формата на ефективна и функционираща платформа ще бъде от пряка полза за различните участници в публичния и частния сектор, свързани със селското стопанство и търговията. Изпълнението на проекта ще бъде проведено на регионално ниво в три държави от Черноморския басейн (Грузия, България и Румъния).

Платформата ще бъде достъпна онлайн за информация, която може да се качва от различни потребители. Отделните секции в платформата ще включват многоезична и категоризирана информация по отношение на националните законодателства, регламенти, стандарти, пазарни тенденции, уеб връзки, инфографики и др.

Като възможност платформата ще предостави на купувачите и продавачите определена информация за пътно картографиране, насочено към направляване на процеса за това какво, къде и как да се продават и купуват различни селскостопански стоки и услуги.

Уеб платформата ще бъде популяризирана на национално и регионално ниво между различни заинтересовани страни и бенефициенти, с насоченост към националните публични органи, секторните агенции, регионални публични органи, заинтересовани групи, включително НПО, висшите учебни и научноизследователски институции, предприятия, МСП, индивидуални земеделски производители, организации в подкрепа на бизнеса, международни организации съгласно националното законодателство, международни организации по международното право и др.

Платформата за онлайн търговия със селскостопански продукти ще помогне на земеделските производители, селскостопанските кооперации, търговците на едро и дребно да подобрят своите селскостопански практики в съответствие с нарастващите международни стандарти за безопасност на храните и да им даде достъп до селскостопанска и търговската информация с отношение към трансграничната търговия.

Ще бъде разработено портфолио за всяка една от страните – партньори по проекта (Грузия, България и Румъния), с фокус върху търговията със селскостопански продукти, които ще бъдат представени и достъпни онлайн безплатно, заедно със съответните източници на информация, включително проучвания, изследвания, правни документи, насоки и т.н. Най-малко 150 купувачи  и доставчиците на услуги и технологии ще бъдат регистрирани онлайн с възможност  да търсят търговски партньори, а също държавни и частни организации, участващи и допринасящи за  разширяване информацията и услугите чрез платформата.

По време на периода на изпълнение на проекта са предвидени следните ключови действия:

  • Разработване на онлайн, многоезична международна платформа с усъвършенствани механизми за създаване на бизнес контакти  и  връзки между заинтересовани производители / търговци и обмен на информация.
  • Представяне на актуални  събития за търговия и сътрудничество.
  • Захранване на онлайн платформата със съответна информация, включително законодателство, изследвания, публикации, пазарни анализи и др.
  • Промоция на платформата чрез обучения, повишаване на интереса към нея, маркетинг, социални и информационни кампании.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.