wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

МИСИЯТА „СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

На 05.10.2018 г. в Комплекс „Камчия“ се проведе семинар на тема „И за нас мисията е възможна“. Срещата е по проект BG05M9OP001-2.005-0011-C02 „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“ финансиран от ОПРЧР 2014-2020г, реализиран от „Форум гражданско общество“.

В семинарът като участници се включиха представители на всички заинтересовани стани в процеса на социална интеграция на хората с увреждания - социалните дирекции и Бюрата по труда от общините Варна, Бяла и Долни чифлик,експерти от ОИЦ-Варна, представители на НПО сектора, социални предприятия, кооперации на хора с увреждания, работодатели осигурили работа на лица с увреждания. Включиха се и самите лица, които въпреки своите трудности в здравословен аспект работят и са доволни от това, че се реализират успешно на пазара на труда.

Една от дискутираните теми беше представянето на новите моменти и предстоящи изменения в нормативната база в социалната сфера. Юристи коментираха условията, които са важни за регистриране на социално предприятие. Специалисти обясниха данъчните преференции и програмите, които помагат за наемане на лица с увреждания.

Работодатели представиха дейността си и дадоха примери за трудностите, с които са се сблъскали при наемането на работа на хора с увреждания. Представителите на Бюрата по труда информираха за търсенето и предлагането на работна сила в региона по националните и европейски програми.

По време на семинара се обсъдиха проблемите и се очертаха насоките за активно включване, обучение и устойчива реализация на пазара на труда на лицата с увреждания. Обобщиха се препоръки и се формулираха конкретни предложения за промяна на работната среда.

На срещата се представиха и резултатите от социологическо изследване и се прожектира филма заснет по проекта.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИХА ИНОВАЦИЯ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ЕДНО ГИШЕ“/SOCIAL ONE STOP SHOP/

В периодът 25-27 септември 2018 г. Община Аксаково проведе международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване“ в хотел „Черно море“, зала „Одесос“. Тя е в рамките на проект „Социални услуги на едно гише”, с договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж ” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд проведе в периода от.  

По време на конференцията бе представен иновативния начин за получаване на информация от център, организиран на принципа на „едно гише“ и електронна платформа „Социални услуги на едно гише“ /Social One Stop Shop/. Основна цел на платформата е подобряване достъпа до предоставяните от община Аксаково социални услуги. Тя е отворена за всички граждани на община Аксаково, нуждаещи си от помощ и подкрепа за да подобрят своя социален живот.

Целта на конференцията е да се разпространи опита на общините Игуелада, Хорсенс, Полска Асоциация за социални услуги сред широката общественост, както и опита на община Аксаково с приложението на пилотния модел „Социално обслужване на едно гише“. На конференцията присъстваха партньорите от Полска асоциация за социална политка – Варшава и представители община Игуалада , Испания-побратимена на община Аксаково. Споделени бяха практики за парадигмата на социалните инвестиции и интегрираните социални услуги, ревитализацията тригер за социалното развитие в Полша и интегриран план за здравни и социални услуги в Каталуня. 

В конференцията се включиха Димитричка Кънчева-Директор на РДСП,  Адриана Григорова – Директор на Дирекция социално подпомагане,експерти от Областен информационен център и представители на общините във Варненска област.

Конференцията начерта и бъдещи съвместни проекти между организациите представени на форума.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

В ГРАД ДЪЛГОПОЛ СЕ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „АКТИВНИ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ”

На 28.09.2018 г. в гр. Дългопол се проведе кръгла маса на тема „Активни за равни възможности” по проект на Община Дългопол „Активни за равни възможности”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

На кръглата маса присъстваха повече от 40 участника, представители на общинска администрация Дългопол, Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, Съюза на инвалидите, представители на бизнеса и медии, лица с увреждания и членове на техните семейства.  

На събитието се представиха резултатите от проведеното анкетно проучване  относно удовлетвореността от предоставяните до момента социални услуги за хора с увреждания, възможностите за работа на членовете на семейства, които се грижат за деца с увреждания и постигнатите резултати до момента при изпълнението на проекта.

Присъстващите бяха запознати и с добри практики в сферата на социалните услуги в кметство Бургийос дел Серро, провинция Бадахос, област Естремадура, Испания и община Хорсенс, Дания.

Представен бе и разработения сайт по проекта http://daktivni.com, където се предоставя информация за хората с увреждания, общинските социалните услуги, възможност за изтеглянето на електронни формуляри за кандидатстване за тези услуги, свободни работни места подходящи за хора с увреждания и др. информация в помощ на хората с увреждания.

Прожектиран бе и филм, който представи добри практики на работодатели наели хора с увреждания и добри примери за възможностите, които имат тези хора. Представени бяха кадри от ежедневието им и бе представен Центъра за социална рехабилитация и интеграция, които е разкрит по проекта.

Учреди се и Обществен съвет по проблемите на хора с увреждания.

В дискусията се включиха много от участниците в кръглата маса. Изказа се задоволство от разкрития Център, изключително внимателното отношение на персонала и екипа по проекта. Бяха направени препоръки за възможност да се осигури работата на центъра след приключването на проекта и възможност за предоставяне на социалните услуги за по-продължителен период от време.

Кметът на общината Георги Георгиев подчерта, че за изминалите 3 години това е вторият социален проект, който се изпълнява на територията на общината и започна изпълнението на трети. Ще бъде направено всичко възможно да продължи дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

РАПИВ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) проведе на 27.09.2018 г. информационно събитие в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" във Варна. 

Събитието се реализира по проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по процедура „Подкрепа за предприемачество”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е на обща стойност 146 157лв. и е с продължителност 24 месеца. По него се предвиждат дейности на територията на областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

В срещата участваха над 25 ученици от Професионалната гимназия. Екипът на РАПИВ представи възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, комплекс от услуги, които да подпомогнат желаещите да стартират свой бизнес младежи до 29 г. Учениците бяха поставени в ролята на бъдещи предприемачи и работиха в екипи. Лекторите на РАПИВ провокираха оживена дискусия с младежите как да стартират бизнес и как да превърнат стремежите си в успешни начинания.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.