wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

БЕНЕФИЦИЕНТ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ФИНАНСИРАН ОТ ОПИК

С бюджет от 1 904 222 лв. фирма от Варна ще изгради мобилен бетонов възел и ще си достави челен товарач и седлови влекач с полуремарке - силовоз. Средствата са по проект „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“ в „КУЛ“ ООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Експерти от ОИЦ-Варна присъстваха на информационния ден организиран за представяне на дейностите по проекта.

Инвестициите са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, с цел да се доведе до намаляване на производствените разходи и повишаване на екологичните показатели.

Мобилният бетонов възел, който е предвиден по проекта, притежава по-добри производствени характеристики и се очаква да позволи на фирмата да произвежда нови продукти като бетон от висок клас С 28/35 и бетонови смеси, подходящи за транспорт на разстояние от над 50 км.

По проекта е предвидено се да се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво и ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Система за енергийно управление за подобряване на енергийната ефективност.

В резултат на реализирането на проекта ще се открият две нови работни места.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ОПРР 2014-2020 В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Със  символична „първа копка“ бе дадено началото на строителните дейности за повишаване на енергийната ефективност на сградата на община Провадия, област Варна. Те се реализират по проект BG16RFOP001-2.001-0008 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Провадия”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Общата стойност на проекта е 1 447 812 лева с бенефициент община Провадия.

Към настоящия момент, сградата отговаря на клас "Е" за енергопотребление, а след въвеждането на енергоспестяващите мерки, посочени в обследванията за енергийна ефективност ще се постигне клас "В" и 61,40% енергийни спестявания. Полза от реализирането на проекта ще има както за служителите в общинската администрация, така и за жителите и гостите на община Провадия.

На официална церемония инж. Филчо Филев – кмет на Община Провадия и Ангел Ушев – управител на „Одесосстрой” ООД и представляващ ДЗЗД „Провадия инженеринг 2017” – изпълнител на строително-монтажните работи направиха „първа копка” и поставиха началото на изпълнението на проекта.

На събитието присъстваха общински съветници, служители на Община Провадия и граждани.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ПГСС „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ В ГРАД СУВОРОВО С НОВА СГРАДА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

Нa 17.09.2018 г. в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ в град Суворово беше проведена официална церемония по откриване на обновената и модернизирана сграда посредством извършване на основен ремонт и доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на учебния процес по проект: „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”. Общата стойност на проекта е 1 167 759,51 лв.

Изпълнението на проекта стартира на 13.12.2016 г., като продължителността му съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 30 месеца и следва да приключи до 13.06.2019 г.

По проекта в гимназията са подменени подовите настилки в стаи и кабинети, направена е топлоизолация на покрива, сменени са осветителните тела. Изградена е мълниезащитна и пожароизвестителна инсталации. Направена е реконструкция на асфалтови настилки, включително бордюри, плочници, изградени са два броя спортни площадки и трибуна за зрители. Поставен в външен асансьор към основната сграда.

Предстои да бъде доставено ново оборудване и ново обзавеждане за кабинетите, включващо: интерактивни дъски, мултимедиини проектори, таванни стойки за видеопроектор, прожекционни екрани, лаптопи, ученически и преподавателски маси, ученически и преподавателски столове, шкафове и контейнери.

Гости на церемонията бяха: инж. Павлин Параскевов – Кмет на Община Суворово, инж. Йордан Йорданов – зам.-кмет на Община Суворово, инж. Марияна Великова – Директор на ПГСС „Св. Георги Победоносец”, представители на общинска администрация, на строителната и проектантската фирма, екипа по проекта, педагогическия персонал, учениците на гимназията, родители и други гости.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

284 ЧОВЕКА СТАРТИРАТ СОБСТВЕН БИЗНЕС В ОБЛАСТ ВАРНА

90 бенефициента от страната изпълняват проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020 г. по процедурата „Подкрепа за предприемачество“, които са на обща стойност 19 530 560 лв.

На територията на Област Варна има спечелени 10 проекта на стойност 2 382 751 лв. По заложените индикатори за резултат, задължителни за процедурата „Подкрепа за предприемачество“, се очаква 284 човека да са на самостоятелна заетост, т.е. да са започнали собствен бизнес. За сравнение - по ОПРЧР 2007-2013г.- по сходна процедура за самостоятелна заетост, са стартирали бизнес 184 човека“.

По проектите са предвидени комплекс от услуги, които да подпомогнат желаещите да стартират свой бизнес. Подкрепата ще се изразява в разработка и преценката на предприемаческите идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения, превръщане на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация, предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност, намиране на подходящи източници на финансиране и свързване с ментори за подкрепа и развитие на бизнес.

Обученията на всички, които имат идея за самостоятелен бизнес, са голяма част от описваните дейности в одобрените проектни предложения. На територията на област Варна се очаква в обучения да се включат 1504 човека.

За изпълнението на 10-те проекта ще бъдат търсени безработни, заети лица, младежи до 29 години и студенти от всички общини от Област Варна, като най-предпочитани са общините Варна, Провадия, Белослав, Девня и Вълчи дол.

Продължителността на проектите варира между 14 и 24 месеца. 

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.