wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ЗАПОЧНА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ КЪМ МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ

Целта на процедурата е насърчаване на въвеждането в практиката на иновации, повишаване на иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП на територията на МИГ Аврен-Белослав. Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез внедряване на иновации в МСП на територията на МИГ Аврен-Белослав.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 391 166,00 лева, а минималният размер на разходите за един проект е 97 791,50 лева.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за режим „de minimis” за малки и средни предприятия е до 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните дейности - Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация; Придобиване на права по интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата; Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация; Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите; Дейности за информиране и публичност.

Кандидатите по настоящата процедура следва да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Аврен-Белослав и осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ Аврен-Белослав. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Екандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 14.11.2018г. 17.00 часа.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В ОБЩИНА АКСАКОВО

Първите „Олимпийски игри за всички“ се проведоха в гр. Аксаково, област Варна в рамките на проект „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“, финансиран от частта „Спорт“ в рамките на програма „Еразъм+“.

Бенефициент по проекта, в който Община Аксаково участва като партньор е Община Сервейра в Португалия.

Проектът се реализира съвместно с Политехническия институт във Виана де Кастело /Португалия, община Трикала /Гърция/, община Чезена /Италия/ и Унгарска комуникационна компания – Будапеща и се фокусира върху мотивацията за ежедневно спортуване в напреднала възраст. Целта му е да популяризира активния начин на живот сред хората на възраст над 60 години, като ги мотивира да практикуват физически упражнения. Той е добра възможност за споделяне на знания и опит за подобряване на условията на живот сред застаряващото население.

Бюджетът по проекта за община Аксаково е в размер на 43 838 евро.

Олимпийските игри, в които се включиха над 100 участници в дисциплините лека атлетика, футбол, волейбол, плуване, баскетбол, народна топка, бяха официално открити от кмета на община Аксаково инж. Атанас Стоилов и Жоа Нугейра, кмет на община Вила Нова де Сервейра в Португалия.  

По време на игрите се проведе и международна среща на партньорите по проекта, който е с продължителност три години и се реализира на три етапа. През периода на изпълнението му до края на 2020 година ще се провеждат тренировъчни сесии за хора над 60 години два пъти седмично, а на всеки шест месеца ще се отчитат показателите на здравословното им състояние. Предвижда се “Олимпийски игри за всички” да се проведат отново през следващите две години.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ДОЛНИ ЧИФЛИК СЪЗДАДЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ОПРЧР 2014-2020

Администрацията на община Долни чифлик официално представи проект „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура: BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване чрез професионална интеграция на хора с увреждания и хора в неравностойно положение на територията на община Долни чифлик.

Изпълнението на проекта предвижда създаване на общинско социално предприятие за подкрепа на професионално развитие и осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда, както и осигуряване условия за подкрепа на социалното предприемачество и повишаване на ефективността на социалните предприятия чрез развитие на умения и компетентности на хората, заети в общинското социално предприятие.

В проекта ще бъдат включени 42 лица, хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, както е лица от групата на неактивните и безработни лица. На същите ще бъде осигурена заетост за период от 12 месеца.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 391 020,00 лева, а срокът за реализацията му - 16 месеца.

На събитието присъстваха заместник-кметът на община Долни чифлик, Николай Николов, представители на медиите, граждани и служители на общинска администрация Долни чифлик.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

СРЕЩА С БИЗНЕСЪТ В АВРЕН

Областният информационен център – Варна представи дейността, услугите на центъра и функционалностите на ИСУН 2020 по време на информационен ден, организиран съвместно с „МИГ Аврен – Белослав“ в с. Аврен, община Аврен. Събитието бе открито от заместник - кмета на общината Живка Костадинова.

Управителят на ОИЦ – Варна Виктория Николова подчерта ролята на центъра като партньор на бенефициентите - общини, НПО и фирмите работещи по проекти финансирани от ЕСИФ.

На информационната среща с участието на директора на Дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“ Петя Иванова, общински служители, представители на бизнеса и земеделски производители бяха представени Стратегията на Водено от общностите местно развитие на „МИГ Аврен-Белослав“ и обявените приеми за набиране на проектни предложение по процедури: BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Целите на двете процедури са насочени към повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможността за създаване на местен бизнес, развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на производствения и управленски капацитет в МСП.

По процедурите могат да кандидатстват малки и средни предприятия – търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат седалище и адрес на управление на територията на местната инициативна група.

Сред допустимите индикативни дейности по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ са общи производствени инвестиции, в т.ч. и закупуването на машини за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективно и ефикасно на факторите на производство. Минималният размер на финансирането един проект е левовата равностойност на 50 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 200 000 евро.  

По втората процедура, „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ се допускат дейности в подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет. Минималният размер на финансирането е 25 000 евро за един проект, а максималният – левовата равностойност на 200 000 евро. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ и по двете процедури е до 90%.

По време на информационната среща Нели Михайлова, изпълнителен директор на „МИГ Аврен-Белослав“, отговори на въпроси във връзка с ИГРП 2018 и отварянето на прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР 2014-2020.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.