wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИРМИ КЪМ МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ

Информационната среща в гр. Белослав, организира от Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ и ОИЦ – Варна, бе открита от инж. Деян Иванов кмет на община Белослав. На нея бе представен стартиралия прием на проектни предложения по процедурите „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК.

На информационния ден присъстваха председателя на УС на МИГ „Аврен-Белослав“ Деница Тодорова, представители на бизнеса и общински служители.

Нели Михайлова, изпълнителен директор, представи Стратегията за ВОМР и индикативната годишна работна програма, като запозна присъстващите с процедурите, които ще бъдат отворени за прием до края на 2018г. Николинка Димова, експерт по прилагането на СВОМР, представи условията за кандидатстване по двете отворени процедури - Процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  с общ бюджет от 586 749,00 лева  и краен срок за кандидатстване 06.10.2018г. 17.00 часа и “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ с общ бюджет 391 166,00 лева и срок за кандидатстване 10.10.2018г. 17.00 часа.

На събитието експерти на ОИЦ – Варна представиха допълнителна информация по насоките за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ базирана на опита от националните приеми. Представени бяха дейността на центъра и възможността за получаване на безплатна и експертна информация за възможностите по програмите съфинансирани от ЕСИФ и начина за кандидатстване по тях.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОМОЩ В ДОМА И В ГРАДИНАТА“ В ОБЩИНА ВЕТРИНО

В заседателната зала на община Ветрино се проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.010-0286-C01 „Социално предприятие “Помощ в дома и в градината“ - генератор на социална възвръщаемост в община Ветрино“. Проектът се осъществява с финансова помощ по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 299 897 лева, като 85 процента /254 912 лева/ са европейско съфинансиране, а 44 984 лева - национално съфинансиране. Срокът на изпълнение е 18 месеца, до 31 декември 2019 г.

Кметът на Община Ветрино д-р Димитър Димитров запозна присъстващите с развитието на идеята за разработване на проекта - подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в общината, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни дейности за социално включване и интеграция на пазара на труда.

В проекта ще бъдат включени 40 лица: хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, както и петима специалисти - експерт и консултанти, които ще идентифицират потребностите от образователни и консултантски услуги за професионална реализация и устойчива заетост в малките населени места.

На пресконференцията присъстваха Костадин Петров – ръководител на проекта, Ирина Маджарова- координатор, Миглена Петрова - счетоводител, експерти по проекта, представители на целевите групи, кметове на населените места от общината, медии, гости.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС ВЪВ ФОКУСА НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРСР 2014-2020 В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Възможности за финансово подпомагане на собствен бизнес по ПРСР 2014-2020г. представиха експерти от Областния информационен център – Варна по време на съвместната среща с Местна инициативна група „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в селата Добротич и Михалич, община Вълчи дол. В тях се включи и председателят на Общинския съвет във Вълчи дол Яна Михалева.

Представени бяха възможностите за финансиране по подмярка 6.4.1.“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. Минималният размер допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 600 000 евро, като общият размер на финансовата помощ за одобрени проектни предложения е до 50 на сто от размера на общите допустими разходи.

Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мария Джамбазова представи основните приоритети, които следват прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие – „Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност“ и „ Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и създаване на местни туристически продукти за развитие на територията“.

В отговор на задени въпроси присъстващите бяха запознати и с възможността за финансиране на собствен бизнес с помощта на финансов инженеринг по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Сумите, под формата на микрокредити, на които могат да разчитат потенциалните кандидати са от 5000 лв. до 48 895 лв. Интерес предизвикаха и преференциалните условия за кандидатстване.

Обсъдени бяха различни проекти на община Вълчи дол, реализирани с финансова подкрепа от ЕСИФ. Интерес предизвикаха информационните събития, организирани от ОИЦ – Варна и възможността за включване в подобни разяснителни кампании до края на 2018 г.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ФИНАНСИРАНЕТО ПО ПРСР 2014-2020 В ОБЩИНА ВЕТРИНО

Дейността на ОИЦ – Варна и услугите, които той предоставя за популяризирането на програмите, съфинансирани от ЕСИФ бяха представени на информационна среща в с. Доброплодно, община Ветрино, организирана съвместно с Местна инициативна група „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.

Присъстващите бяха запознати с актуалните възможности за кандидатстване по подмярка 6.4.1.“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г., критериите за оценка, както и с функционалността на системата ИСУН 2020, предоставяща информация за отворените процедури и начина за кандидатстване по тях.

По време на срещата в с. Доброплодно, бяха представени проектът на насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурите за подбор на проектни предложения: „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“. По процедурите могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

На информационната среща изпълнителният директор на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Надежда Неделчева представи Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ-а и възможностите за кандидатстване по: Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Мярка 6.4 “Инвестиции в създаването и развитието на неземеделски дейности”, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Интерес и много въпроси предизвика Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“, където се дава възможност за финансиране на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за опазване на типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.