wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРСР 2014-2020

В съвместни събития с МИГ „Възход - Ветрино, Провадия и Вълчи дол“, експерти от Областен информационен център – Варна представиха дейността на центъра и възможности за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г. На срещите се с жителите на с. Храброво и с. Блъсково, община Провадия присъстваха и кметовете на населените места Александра Симеонова и Антон Златев.

ОИЦ представи подмярка 6.4.1.“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която има за цел насърчаване на заетостта и развитието на неземеделски дейности, повишаване на конкурентоспособността в селските райони, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места. Кандидати могат да бъдат земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите. Минималният размер допустимите разходи за проект по подмярка 6.4.1.“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 600 000 евро, като размера на финансовата помощ за одобрени проектни предложения, достига до 50 на сто от размера на общите допустими разходи.

Присъстващите на срещите бяха запознати с дейността на ОИЦ – Варна и услугите, които той предоставя в популяризирането на програмите финансирани от ЕСИФ.

От МИГ „Възход - Ветрино, Провадия и Вълчи дол“ представиха Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на трите общини за периода 2014-2020 г. и специфичните цели, които ще бъдат постигнати чрез прилагане на различни мерки, обединени в два основни приоритета: „Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност“ и „Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и създаване на местни туристически продукти за развитие на територията“. Целта е повишаване конкурентоспособността на местното земеделие, създаване на нови работни места чрез инвестиции в неземеделски дейности, подобряване на публичната инфраструктура и достъпа до услуги за населението, оползотворяване на местните традиции и наследство.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ЦЕРЕМОНИИ „ПЪРВА КОПКА“ И „ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ“ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА – ВТОРА ФАЗА“

В рамките на изпълнение на дейности по проект № BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.002-0003-С01, който се  изпълнява от Община Варна по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициентът община Варна организира официални церемонии „Откриване на обект“, които ще се проведат:

На 28.08.2018 г. (вторник) от 15.00 часа в кв. „Аспарухово“ на кръстовището на ул. “Първи май“ с ул. „Георги Стаматов“ (срещу входа за спортните площадки в парка) ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“ за обект "Основен ремонт на бул. „Първи май” в обхват от ул."Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв."Аспарухово" - кв."Галата" по плана на 29 м.р.,  район "Аспарухово", гр.Варна"  по плана на 29 м. р., район "Аспарухово".

На 31.08.2018 г. (петък) от 11.30 часа на ъгъла на бул. “Приморски“ и бул. „Цар Освободител“, ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“ за обект "Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски” в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м.р., район „Одесос”.

На 31.08.2018 г. (петък) от 11.45 часа на ъгъла на бул. “Приморски“ и бул. „Цар Освободител“, ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“ за обект „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. “Цар Освободител“ в обхват от бул. “Приморски“ до бул. “Княз Борис І“ по плана на 3 м.р., район Одесос“.

Официални церемонии „Първа копка“ ще се проведат по следния график:

На 28.08.2018 г. /вторник/ от 14:00 часа на адрес: бул. „Народни будители“, срещу ул. „Злетова“ – до спирката след пасарелката посока центъра на кв. „Аспарухово“  ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за успешен старт на строително-монтажните работи  на обект  "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Народни будители" в участъка от ул."Мара Тасева" до ул."Нарва" и от ул."Св.Св.Кирил и Методий" до ул."Мара Тасева" в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул."Св.Св.Кирил и Методий".

На 29.08.2018 г. от 11:00 часа на адрес: бул. „Левски“, срещу ул. „Дубровник“ ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за успешен старт на строително-монтажните работи  на обект "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от "Подвис" до  бул."8-ми Приморски полк" в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези“.

На 31.08.2018 г. от 10:00 часа на адрес: срещу ул. „Студентска“ в западното платно на бул. „Осми Приморски полк“ ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за успешен старт на строително-монтажните работи  на обект  "Реконструкция на улична мрежа бул."Осми Приморски полк" в участъка от бул."Васил Левски" до бул. "Христо Смирненски", вкл. основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел "Виница"), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната среда".

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА СЪЗДАДЕНА ПО ПРОЕКТ НА „ЕРАЗЪМ+“ НАБИРА СТУДЕНТИ

Проект „Разузнаване на бизнеса и конкуренцията в предприемачеството“ по програма „Еразъм+“ се реализира от Икономическият университет – Варна в партньорство с висши учебни заведения от Румъния, Гърция и Франция.

Целта е да се подготвят студентите в областта на бизнес разузнаването и това на конкуренцията, и да им се предоставят необходимите компетентности за разузнаване в предприемачеството, съгласно конкретната икономическа ситуация във всяка страна, включена в проекта.

Общият бюджет на проекта, който е продължителност 24 месеца е 312 300 евро. Партньори са Икономически университет – Варна, Ovidius University, Констанца, Солунски университет „Аристотел“, и Университет CNAM, Франция. Водеща организация е Стопанска академия – Букурещ.

Като част от проекта „Разузнаване на бизнеса и конкуренцията в предприемачеството“ е създадена магистърската програма „Конкурентно и бизнес разузнаване”, в която Икономически университет – Варна участва от 2016 г. заедно с партньорски организации от Франция, Румъния и Гърция. При структуриране на избраните дисциплини са анализирани водещи съвременни курсове и програми в европейски и световен мащаб. Включени са иновативни форми на обучение, бизнес симулации, брейнсторминг, сценарийно планиране. Специалните дисциплини са посветени на международни бизнес операции, предприемачество и малък и среден бизнес, уеб технологии в реално време. Участие в обучението на студентите ще имат и експерти от бизнеса по въпросите на конкурентното и бизнес разузнаване.

Магистърската програма дава възможност за реализация на специалисти по конкурентно и бизнес разузнаване, експерти по управление на риска, бизнес и пазарни анализатори, включително в международни компании, мениджъри от различна йерархия, консултанти в областта на корпоративната сигурност, предприемачи и основатели на стартъпи.

Повече информация за магистърската програма може да намерите на адрес  https://ue-varna.bg/bg/Katedra.aspx?id=21461

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

„МИГ АВРЕН- БЕЛОСЛАВ“ ПРОВЕЖДАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОПИК

   Стартират информационни дни на СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ" във връзка със стартирали приеми в ИСУН2020 за проектни предложения по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г. Графикът на събитията може да се види на сайта на МИГ Аврен – Белослав -  http://mig-avren-beloslav.com.

   На 27.08.2018 г.(понеделник) от 10:00 часа в гр. Белослав в заседателна зала при Община Белослав, експертите на МИГ ще представят условията за кандидатстване  по обявените приеми за набиране на проектни предложение по процедури: BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

   На 28.08.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в с. Аврен в заседателна зала на Общината ще бъдат представени същите условия за кандидатстване по процедури: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Информационният ден е за заинтересованите страни от бизнеса, намиращ се на територията на Община Аврен.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.