wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

   Новата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ бе представена във Варна в рамките на разяснителна кампания на ОП „Добро управление“.

  По време на информационен ден, в който участваха представители на ОИЦ и на неправителствения сектор, експерти от Управляващия орган на програмата запознаха присъстващите с условията за кандидатстване, допустимостта на кандидатите, формиране и отчитане на разходите, както и с правилата за оценка на проектните предложения.

  Целта на процедурата е насочена към подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление, повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса; нарастване активността на неправителствения сектор и социално-икономическите партньори при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство за по-добро предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;

  Допустими по процедурата са проекти на НПО, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване;  национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на условията на процедурата.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 млн. лв., а максималният бюджет за един проект - 90 хил. лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата. Може да се подаде само едно проектно предложение от отганизация и да участва в до три проектни предложения като партньор.

   Подаването на проектното предложение, подписано с квалифициран електронен подпис, се извършва по електронен път чрез ИСУН 2020 до 18:00 ч. 15.10.2018 г.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР УЧАСТВА ВЪВ ФОРУМ, ПОСВЕТЕН НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА

Регионална агенция по предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) организира поредица от международни събития в периода 17-18 юли 2018 г. в гр.Варна, в рамките на проект DTP2-048-1.2.WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”, който е съ-финансиран по втората покана за набиране на проектни предложения, по програма Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, в който РАПИВ е водещ партньор

Общо 14 партньора от 9 страни от Дунавския регион са обединени в консорциум по проекта. 

Първото събитие по проекта е Транснационално информационно събитие „Бизнес жените в Дунавския регион”, което се проведе на 17 юли 2018 година (вторник) от 9.00 ч. в град Варна с участието на представители на международните организации партньори, Министерството на икономиката, Областния информационен център – Варна, университети, неправителствения сектор, бизнеса и други заинтересовани страни.

Продължителността на проекта WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион” е 3 години, а целта е реализиране на пазарен успех чрез различни подходи за повишаване на компетенциите за бизнес и социални иновации на младите жени от Дунавския регион.

В страните, партньори по проекта предстои да се проведе мащабно проучване за нуждите и бариерите, с които се сблъскват жените при стартирането на бизнес. Планирано е да бъдат създадени Центрове за предприемачество за жени, като трансфер на знания от университети към икономиката в четири държави от Дунавския регион - в България, Унгария, Румъния и Босна и Херцеговина .


Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

МИГ "ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ" ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 18.07.2018г. в заседателната зала на Община Ветрино, СНЦ ”МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” проведе еднодневна информационна конференция. Основни акценти на събитието бяха представянето на мерките, включени в стратегията за водено от общностите местно развитие и индикативния график за прием на проектни предложения през 2018г.

Конференцията премина при изключително засилен интерес от страна на присъстващите, които зададоха към екипа на МИГ множество въпроси.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия се реализира с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. по Споразумение № РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

През следващата седмица стартира информационната кампания по населените места от територията на трите общини по следния график:

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 24.07.2018г. 10.00 часа гр.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 25.07.2018г. 10.00 часа гр.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 26.07.2018г. 10.00 часа, с.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 24.07.2018г. 14.00 часа, гр.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 25.07.2018г. 14.00 часа, с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 26.07.2018г. 14.00 часа, с.Белоградец, общ.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 27.07.2018г. 10.00 часа, с.Невша, общ.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 27.07.2018г. 13.30 часа, с.Млада Гвардия,  общ.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 15.08.2018г. 10.00 часа, с.Неофит Рилски, общ.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 15.08.2018г. 13.00 часа, с.Петров дол, общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 15.08.2018г. 15.00 часа, с.Кривня,  общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 16.08.2018г. 10.00 часа, с.Манастир, общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 16.08.2018г. 13.00 часа, с.Житница,  общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 16.08.2018г. 15.00 часа, с.Бозвелийско общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 20.08.2018г. 10.00 часа, с.Комарево, общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 20.08.2018г. 13.00 часа, с.Храброво,  общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 20.08.2018г. 15.00 часа, с.Блъсково,  общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 21.08.2018г. 10.00 часа, с.Градинарово,  общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 21.08.2018г. 13.00часа, с.Снежина, общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 22.08.2018г. 10.00 часа, с.Доброплодно, общ.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 22.08.2018г. 13.00 часа, с.Добротич, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 22.08.2018г. 15.00 часа, с.Михалич, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 23.08.2018г. 10.00 часа, с.Брестак, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 23.08.2018г. 13.00 часа, с.Караманите, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 23.08.2018г. 15.00 часа, с.Червенци,общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 24.08.2018г. 10.00 часа, с.Есеница, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 24.08.2018г. 13.00 часа, с.Стефан Караджа общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 24.08.2018г. 15.00 часа, с.Радан Войвода общ.Вълчи дол

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ВТОРИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ ОРГАНИЗИРА ОИЦ-ВАРНА

Същността на държавните помощи и тяхното значение в ЕС бяха обсъдени на двудневен обучителен семинар на тема „Практическото прилагане на правилата на ЕС в областта на държавните помощи“, който Областния информационен център – Варна организира на 12 и 13 юли в комплекс „Барите“, с. Чернево община Суворово.

Директори на дирекции, юристи, икономисти, служители в общинските администрации и представители на НПО сектора от област Варна дискутираха ролите и отговорностите на институции и техните служители относно държавните помощи.

Лекторът представи основните нормативни възможности за постигане на съответствие по проекти с режима на държавните помощи - Регламент № 651/2014 (ОРГО/GBER), Регламент № 1408/2013 “De minimis”, УОИИ и др., както и различни механизми за подкрепа на регионалните и местни власти в областта на спазването на режима на държавните помощи.

Участниците в семинара коментираха въпроси, свързани с извършването на анализ за наличие или липса на държавна помощ и бяха запознати с постигането на съвместимост с правилата на държавните помощи при проекти финансирани от ОПРР 2014-2020г. и ПРСР 2014-2020г. и по други програми по време на практическа дискусия в края на форума.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.