wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”

На 12 юли 2018г. се проведе заключително информационно събитие по повод изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0379-C01 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ по програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, изпълняван от едно от водещите предприятия в региона – „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД. Проектът е на обща стойност 2 481 660.00 лв., като за 1 983 000,00 лв са закупени и внедрени - линия за пресяване на стабилизирана органична фракция с филтърна система, вкопан верижен конвейер, устройство за пълнене на тунели.

Емил Дичев, Директор в „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ AД представи резултатите от изпълнението на основните дейности, планирани периода на изпълнението на проекта.

Участие в проведеното събитие взеха служители на компанията, партньори и други заинтересовани лица, които с интерес се разходиха в завода и разгледаха технологичната база.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ ПО ОПИК

Условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бяха представени на информационен ден във Варна.

По време на форума, в който участваха и представители на ОИЦ – Варна, експерти от Управляващия орган на програмата от главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” запознаха присъстващите с условията за допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите, както и с правилата за оценката на проектните предложения.

Фокусът на процедурата е насочен към насърчаване на предприемачеството, като се дава приоритет на проекти на жени предприемачи, на лица до 29 г. и  над 50 г., проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград и проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи(продукти – стоки и/или услуги), както и за визуализация на проекта.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768 лева, разпределен в три основни сектора – за сектори от Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП) с изключение на ИКТ - 30 252 495.63 лева, за ИКТ сектори - 6 722 776.80 лева и за сектори, свързани с европейски и регионални предизвикателства - 30 252 495.63 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 80 процента от общите допустими разходи, минималният размер на заявената помощ е 50 000 лева, а максималният - 200 000 лева.

Два са крайните срокове за подаване на проектни предложения по процедурата - първият е до 16:30 часа на 05.09.2018 г., а втория - до16:30 часа на 07.11.2018 г., като всеки краен срок за кандидатстване е за кандидати с определени в условията код на основна икономическа дейност.

Подаването на проектното предложение се извършва по електронен път чрез ИСУН 2020 с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОБЩИНА ДЕВНЯ ЩЕ СЪЗДАВА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

   Община Девня стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-2.010-0585 –  “Подкрепа за социално включване в община Девня”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият размер на договора за бeвъзмездна финансова помощ е 148 610.00 лв. със срок за изпълнение 14 месеца –  от 12.06.2018 до 12.08.2019 година.

  Проектното предложение е насочено към повишаване възможностите за социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика и трайната им реализация на пазара на труда чрез създаване на ново социално предприятие на територията на община Девня. Социалното предприятие е детски център, който включва сладкарница, кът за игра и занимателни курсове.

  Успешното изпълнение на дейностите и постигането на заложените цели в проектното предложение ще спомогнат лицата от целевата група да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, намаляване на проблемите с безработицата, бедността и социалното изключване.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020г.

   На конференция „Европа за гражданите, Творческа Европа, Програма Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ организирана от Областен информационен център – Варна, Агенцията за икономическо развитие Варна представи в отделен панел проектите, по които работи.

   Агенцията за икономическо развитие – Варна запозна участниците с проекта NETWОRLD – „Работа в мрежа за запазване на мултикултурното наследство от Първата световна война в страните от региона на река Дунав“, финансиран от Транснационална програма Дунав 2014-2020г. Той стартира на 1.01.2017 г. с продължителност 30 месеца и общ бюджет от 1,869,398.00 евро. Проектът се изпълнява в партньорство с Регионалния исторически музей-Добрич, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" и АИР-Варна от българска страна. Консорциумът от партньори по проекта NETWORLD включва 9 страни на територията на програма „Дунав” и по-голямата част от страните, участващи в Първата световна война, притежаващи обекти като музеи, бойни полета с паметници, военни гробища и лагери за затворници.

   Основната цел на проекта е насочена към повишаване на осведомеността и ефективността по отношение на устойчивото управление и опазване на културното наследство и ресурсите от Първата световна война в страните от Дунавския регион и съчетаване с качествен културен туризъм.

  В рамките на NETWORLD са планирани реконструкция и обновяване на музеи, военни гробища, затвори, местности, свързани с историята на Първата световна война. Предвижда се обновяване на паметника на 8-ми Приморски полк в гр. Варна и реконструкция на Военното гробище към Регионалния исторически музей в гр. Добрич.

   Реализацията на проекта включва организиране на демонстрационни експозиции по време на културни събития, посещения на места - бойни полета и лагери за затворници в страните на партньорите.

   Вторият проект, AgroNet - Тестване на модерни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа е на обща стойност 699 993 евро и е финансиран от програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“, с продължителност 24 месеца. Партньори по него са Georgian Institute of Public Affairs – Грузия, Elva Community Engagement – Грузия, SMART Development Center - Румъния и Агенцията за икономическо развитие Варна от българска страна.

   По проекта се предвижда създаването на онлайн платформа за търговия, сътрудничество и обмен на информация в областта на селското стопанство, първоначално между трите партньорски страни (Грузия, България и Румъния) с прогноза за разширяване на обхвата и достъпа до платформата на други страни от Черноморския басейн. Очаква се възможностите на платформата да бъдат представени на поредица организирани срещи и обучения с представители на селскостопански фирми в гр. Варна и две по-малки общини от областта, както и в Добрич, Шумен, Нови Пазар, Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора.

   Дейностите по проекта са насочени към насърчаване на бизнеса и предприемачеството, опазване на околната среда и намаляване на морските отпадъци.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.