wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – ВАРНА УЧАСТВА В ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБА ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020

      Представители на Областния информационен център – Варна присъстваха на откриването на фото-документалната изложба “Освобождението на Добруджа по време на Първата световна война 1916-1917” на 29.06.2018г. във Военноморския клуб в града. Изложбата е направена по проект NETWORLD – “Работа в мрежа за запазване на мултикултурното наследство от Първата Световна Война в страните от региона на река Дунав”.
 
    Консорциумът от партньори по проект NETWORLD включва 9 страни на територията на програма „Дунав”  и  по-голямата част от страните, участващи в Първата световна война,  притежаващи обекти като музеи, бойни полета с паметници, военни гробища и лагери за затворници. От българска страна партньори са Регионалния исторически музей-Добрич, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военнопочивно дело" и Агенцията за икономическо развитие-Варна.
 
   По проектът се предвижда обновяване на паметника на 8-ми Приморски полк в гр. Варна и реконструкция на Военното гробище  към регионалния Исторически Музей в гр. Добрич – партньор по проекта.
     Изложбата гостува във Военноморски клуб-Варна до 22-ри юли.
 
 
Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОИТЕ ИДЕИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА?

   На 28.06.2018г. за първи път във Варна Областният информационен център представя отворени покани за кандидатстване по програма „Европа за гражданите“ „Творческа Европа“ и предстоящи по „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.  

   По Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020г., ще се разпределя бюджет в размер на 185 468 000 евро. Тя е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС. Програмата беше представена от Добрина Милушева и Михаела Манолова.

   Бюрото на Програма „ТворческаЕвропа“ в България има два офиса – Медия и Култура, бюджетът на  програмата е значително увеличен на 1 милиард 460 милиона евро в сегашния програмен периода 2014-2020г. Програма Творческа Европа подкрепя проекти за транснационално сътрудничество, които обхващат културни организации от различни държави и могат да включват: трансгранично споделяне на произведения на изкуството чрез отпускане или заемане, международни турнета и изложби, международен обмен, както и удължен престой и пребиваване, съвместни продукции, турнета и представления между културни организации от различни държави, съобщи Мирена Станева от бюро "Творческа Европа".

   Третата програма, която се представя на конференцията е „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и е с бюджет 10 000 000 евро за периода 2018 - 2024г. Сферите на подкрепа са: управление, опазване и консервация на културно наследство; дигитализация; културно предприемачество; развитие на публики; международно културно сътрудничество и обмен. Допустими кандидати по програмата са публични и местни власти, държавни музеи, галерии, библиотеки, културни организации, НПО. Програмата беше представена от Петър Марков, началник отдел „Европейски програми и проекти“ и Пламен Панов, главен експерт в отдел „Европейски програми и проекти" на Министерство на културата.

Видео

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ ОИЦ-ВАРНА

   За първи път Областният информационен център – Варна организира двудневен обучителен семинар на тема „Практическото прилагане на правилата на ЕС в областта на държавните помощи“ . Той се проведе на 14 и 15 юни в СОК „Камчия“, община Аврен и в него участваха секретари на общини, директори на дирекции, юристи и служители в общинските администрации от област Варна.

  По време на събитието бяха коментирани въпроси, свързани със същността на държавните помощи, тяхното значение в ЕС, ролите и отговорностите на институции и техните служители относно държавните помощи. Лекторът Добромир Тенев, адвокат, квалифициран специалист в областта на държавните помощи запозна присъстващите на семинара с практическото прилагане на правилата на ЕС в областта на държавните помощи.

   Дискутирано бе извършването на анализ за наличие или липса на държавна помощ, както и постигането на съответствие с приложимия режим на държавните помощи.

  В програмата на семинара бе включено представяне на основните нормативни възможности за постигане на съответствие по проекти с режима на държавните помощи - Регламент № 651/2014 (ОРГО/GBER), Регламент № 1408/2013 “De minimis”, УОИИ и др., както и механизми за подкрепа на регионалните и местни власти в областта на спазването на режима на държавните помощи.

  Обучителният семинар завърши с практическа дискусия и упражнения за постигане на съвместимост с правилата на държавните помощи при проекти финансирани от ОПРР 2014-2020г., ПРСР 2014-2020г. и по други програми.

   Втори семинар по същата тема ОИЦ-Варна ще проведе на 12 и 13 юли 2018г.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ДЕН НА ЕВРОПА ВЪВ ВЕТРИНО

   Кръгла маса на тема „България в Европейския съюз и Европейския съюз във Ветрино – преди и сега“ се проведе на 30 май във Ветрино. Тя е част от проекта „Ден на Европа в община Ветрино“, който се реализира по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на българското европредседателство. Целта на срещата е да насърчи интереса на жителите на общината и информираността им за ползите от членството на страната ни в Европейския съюз като равноправен и надежден партньор, отговорностите от ротационното председателство, както и да се повиши доверието в европейските институции.

   В срещата участваха кметът на община Ветрино Димитър Димитров, представители на общинската администрация, неправителствени организации, експерти от Областния информационен център и секретари на читалища от общината.

  В първата част на кръглата маса, основните моменти от председателството на България на Съвета на Европейския съюз, както и ползите от членството на страната ни в групата на 28-те страни, членки на ЕС, бяха представени от Виктория Маринова-Николова, управител на ОИЦ – Варна.

  Във втората част Севилджан Адилова, началник отдел "Местно икономическо развитие и евроинтеграция" в община Ветрино представи реализираните с европейско финансиране проекти. Администрацията изпълнява дейности в социалната сфера за подпомагане на хора в неравностойно положение по ОПРЧР и осигурява „Топъл обяд“ по ОП „Храни“. Получила е средства за подобряване на пътната инфраструктура в региона и обновяване на читалища по ПРСР.

  „Възможността, която имаме да се възползваме от оперативните програми на ЕС, за да реализираме проекти е възприета много добре от местната администрация и със сигурност допринася за подобряване на живота на хората от нашата община“, сподели по време на дискусията заместник кметът Ирина Маджарова, подчертавайки ползата от членството на България в голямото европейско семейство.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.