wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ ЩЕ СЪБИРА АРХИВ ЗА ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ 2014-2020Г.

Експерт от Областния информационен център-Варна присъства на представянето на проекта на Регионалния исторически музей „Годината, която промени всичко: Чехословакия и Европа през 1968“. Той е финансиран по програма „Европа за гражданите“, направление „Европейска памет за миналото“, и ще се занимава със събитията по време на Пражката пролет.

Водеща организация по проекта е Университет „Коменски“ в Братислава, Словакия. Партньори, освен Отдел „Най-нова история“ във варненския музей, са още три университета – във Виена, Загреб и Болоня, Институтът за национална памет в Естония, както и три словашки организации. Общата стойност на проекта е 98,280 хил. евро. Той е стартирал на 15 август тази година и ще продължи до 14 февруари 2020-та. Проектът е единият от 37, избрани от 357 предложения, подадени по тази програма.

Основната идея е да се събере архив от данни за събитията по времето на Пражката пролет и българското участие. Предвидени са срещи и интервюта с хора, които са участвали в тях – бивши военни и свидетели на това време. Техните истории ще бъдат заснети на видеозаписи и ще се превърнат в част от колекция, която ще се съхранява в Братислава.

Във Варна за пръв път се работи по темата за Пражката пролет. В музея не се пази нито един материал за тези исторически събития. У нас документи ще се събират от архивите във Велико Търново и София.

Всички  материали ще влязат в документално издание – сборник. Част от тях ще бъдат подредени в изложба, която ще бъде открита в Братислава през март догодина, а през септември ще бъде показана и във Варна.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020г., е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието му. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ОБУЧЕНИЕ НА МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК-БЯЛА“

Експерти от Областния информационен център-Варна се включиха в обучение, организирано от Местна инициативна група „Долни чифлик- Бяла“. То се проведе във връзка с предстоящото обявяване на прием на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Темата на обучението, в което като лектор участва управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова, бе „Подготовка, прием и оценка на проекти по мерките от СВОМР“.

На присъстващите в сградата на Община Долни чифлик тя показа модула „Електронно кандидатстване“ на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020. Експертът обясни как се подава проектно предложение през информационната система и какъв е начинът заинтересованите да си направят регистрация там.

Обученията продължават с темата „Подходи и комуникационни техники за стимулиране генерирането на проектни идеи, мобилизиране активното участие на гражданското общество и подходи за работа с местните общности за развитие на територията“.


Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020) обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС, независимо от тяхното местоположение на територията на България. Като кандидат по някоя Оперативна програма, чрез системата заинтересованите лица имат възможност да създадат и попълнят своя електронен формуляр за кандидатстване, да прикачат всички необходими приложения към него и да подадат своето проектно предложение.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

НОРВЕГИЯ НИ ДАВА ПАРИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕЛЕГАЛНИТЕ БЕЖАНЦИ И ДЕЦАТА МИГРАНТИ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ

Дейности, свързани с убежищата и миграцията, са залегнали в новата програма „Вътрешна сигурност“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., съобщиха от Областния информационен център-Варна.

Началото на новия програмен период за български проекти в областта на вътрешните работи бе поставено на 29 ноември в София в присъствието на заместник-министъра на вътрешните работи Милко Бернер и посланика на Кралство Норвегия Лиз Николин Клевен Гревстад. Програмата, която ще стартира прием през февруари догодина, ще се управлява от МВР на България в партньорство с норвежките ресорни институции.

Основната цел е повишаването на сигурността, уточняват от Областния информационен център-Варна. Работата ще се фокусира върху борбата с организираната престъпност, с финансовите измами и корупцията, като за целта се отпускат 12 млн. евро. Същевременно са залегнали и дейности, свързани с убежищата и миграцията, за които се дават близо 6 млн. евро. За ефективна защита на уязвими общности, взаимодействие и диалог на органите на реда с ромската общност са предвидени 2,5 млн. евро. Ще се работи и за утвърждаването на принципа „полицията в близост до обществото“.

По програмата ще бъдат полагани усилия за укрепване на полицейското сътрудничество и партньорство за ефективно противодействие на трансграничната престъпност и подобряване на работата с веществени доказателства; повишаване на капацитета в областта на убежищата и нелегалната миграция с акцент към непридружените непълнолетни мигранти и ефективна превенция срещу домашното насилие.

Програмата е с общ бюджет над 25 млн. евро и ще финансира проекти в приоритетните сектори убежище и миграция, предотвратяване и борба с престъпността, противодействие на корупцията и икономическата престъпност.

На 9 декември 2016 г. в гр. София беше подписан Меморандумът за разбирателство за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021  г. С меморандума Министерството на вътрешните работи е определено за Програмен оператор на програма „Вътрешни работи“.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ИСУН НА СРЕЩА В БЯЛА

Областният информационен център – Варна разясни функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020 на съвместно събитие с МИГ „Долни чифлик - Бяла“. Експерт от ОИЦ-Варна представи дейността и услугите на центъра.

На срещата в Бяла, на която присъстваха представители на администрацията, на бизнеса, на читалища и неправителствени организации, бе  презентирана Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група, възможностите за кандидатстване с проекти и Индикативната годишна работна програма за 2019г.          Експерт от МИГ „Долни Чифлик-Бяла“ обясни, че общият бюджет на стратегията е 6 375 908,00 лв. Парите се отпускат безвъзмездно за финансиране на проекти, реализирани на територията на двете общини.

Основната цел е развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот, както и устойчив и интелигентен растеж. Постигане на качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване също са сред приоритетите, заложени в стратегията.

С помощта на европейските средства по „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020г. потенциалните бенефициенти биха могли да инвестират в земеделски стопанства, в преработка на селскостопански продукти, в подкрепа на неземеделски дейности, в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, както и за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ дава възможност за разкриване на нови работни места на територията на МИГ „Долни чифлик-Бяла“, подобряване на условията на труд, подкрепа за предприемачество.

Кандидатите могат да се възползват и по мерките за подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия и подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

За да бъдат допуснати по всички мерки, кандидатите трябва да имат постоянен адрес, ако са физическите лица. Едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да представят седалище и адрес на управление. Задължително изискване е дейностите по проекта да се осъществяват на територията на МИГ „Долни чифлик-Бяла“.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.