wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ БЕШЕ ОТКРИТ В ГРАД ДЪЛГОПОЛ

На 8 януари беше открит център за социална рехабилитация и интеграция и офис за работа на хора с увреждания в гр. Дългопол. Той е изграден в рамките на проект „Активни за равни възможности”, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.005-0014-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата стойност на проекта е 391 160 лв., като от тях 10 % са за извършване на строително-монтажни работи, а 10% са за оборудване. Центърът е с капацитет 20 души и ще предоставя консултативни, терапевтични и рехабилитационни услуги.

Гости на тържеството бяха г-н Стоян Пасев - областен управител на област Варна, г-н Георги Георгиев, кмет на община Дългопол, г-жа Силвия Стоилова, главен секретар на областна администрация Варна, г-н Злати Златев, председател на общинския съвет, представители на фирмата изпълнител и на фирмата, извършила обученията по проекта, жители на общината.

В рамките на събитието, г-жа Ганка Георгиева, ръководител на проекта представи основните дейности и очакваните резултати. 

 

Координати на Областния информационен център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

Продължава...

64 MЛАДЕЖИ НАМЕРИХА РАБОТА С ПРОЕКТ „АКТИВНИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА“

64-ма младежи до 29 годишна възраст намериха работа с помощта на проект „Активни за устойчиво развитие на община Варна“. Той беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на…

Продължава...

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗАПОЧНА 2018 Г. С ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА 1.8 МЛН.ЛВ

   И през 2018 г. продължават ремонтите на инфраструктурата с европейски средства в община Дългопол.На 2 януари беше подписан договор за финансиране по Програмата за развитие на селските райони, подмярка …

Продължава...

ПРЕДСТАВИХА СЪЗДАДЕН ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВЕН МОБИЛЕН ЕКИП ЗА СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА РАБОТА НА ТЕРЕН

Иновативен метод подпомага лица в риск – трайно или продължително безработни и хора с увреждания в общините Бяла и Долни Чифлик. Това е мобилен екип от специалисти, които работят на…

Продължава...

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА НА ЗВЕНО ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”

Днес в гр. Долни чифлик се проведе заключителна среща под мотото „Благодарим ви за грижите” по проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ – ВАРНА ЖУРИРА В СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА БИЗНЕС ПЛАН ПО ПРСР

Екипът на Областния информационен център – Варна  участва в комисията на студентски конкурс за най-добре изготвен бизнес план към Програма за развитие на селските райони. Събитието се организира от катедра…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.