wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

ЕКСПЕРТИ ОТ ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИСУН В АКСАКОВО

Областният информационен център – Варна проведе съвместна среща с МИГ „Девня-Аксаково“, на която бяха представени условията за кандидатстване по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. На събитието, което се проведе в Аксаково, Виктория Николова – управител на ОИЦ-Варна, представи дейността и услугите му,  както и функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020.

Основна цел на мярката за инвестиции в земеделски стопанства е модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на продукти от местен характер. Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Девня –Аксаково“, подобряване на качеството на живот и развитие на местната икономика чрез активизиране на местния потенциал, осигуряване на трайна заетост и трайни доходи, също са заложени цели по тази мярка.

Проектите се финансират чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 453 000 лева. Минималните допустими разходи за един проект са 15 000 евро, а максималните -  200 000 евро.

Допустими получатели по тази мярка могат да бъдат земеделски стопани на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, признати групи производители и организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън горепосочените.

Процедурата e с два крайни срока за кандидатстване. Първият е до 23:59 часа на 02.12.2018 г. При втория подаването на проекни предложения е до 17:00 часа на 31.12.2018 г.

В рамките на определените срокове за прием на проекти кандидатите могат да ги подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА НА СРЕЩА С ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В СУВОРОВО

Областният информационен център – Варна запозна общинските съветници, представителите на администрацията и заинтересовани страни в Суворово с бъдещето на Кохезионната политика и възможностите за бизнеса. Презентация за работата на фондовете,…

Продължава...

С ЕВРОПАРИ ЗАВЕДОХА НА ЕКСКУРЗИЯ ХОРА В РИСК, КОИТО ОТ ГОДИНИ НЕ СА НАПУСКАЛИ ДОМОВЕТЕ СИ

50 души в неравностойно положение бяха обхванати от проекта „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“ на сдружение „Форум гражданско общество“, който започна преди 19 месеца.…

Продължава...

ПО ПРОЕКТ ЩЕ ОБУЧАВАТ МЛАДЕЖИ ОТ МАЛКИТЕ ОБЩИНИ ЗА РАБОТА В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР

Встъпителна конференция за представяне на проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини” се проведе в град Варна, организирана от Асоциация…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

Представители на работодателски и браншови организации, на бизнеса, на висшите училища и научните организации, на неправителствени организации и експерти от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ се събраха, за да обсъдят концепцията…

Продължава...

НА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ОБСЪЖДА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ РЕГИОН

         На 12.11.2018г., в хотел „Черно море“ се проведе регионална конференция с участието на над 50 представители на местния бизнес, общините от областта, научните среди и неправителствения…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.