wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

МОДЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА– AGRONET

На 04.10.2018г. се проведе информационна среща за представяне на проект  BSB 294 AgroNet „Насочване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа“. Проектът се финансира от Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния, като управляващ орган на Съвместната оперативна програма за Черноморското крайбрежие за периода 2014-2020 г. за трансгранично сътрудничество в рамките на Европейския инструмент за съседство (ENI CBC). Съ-финансирането за българския партньор в размер на 8% от допустимите разходи  е осигурено от  държавния бюджет чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Грузинският  Институт по обществени въпроси (GIPA) в партньорство с  Центъра за  включване на общноста  Elva (ELVA) в Грузия, Агенцията за икономическо развитие Варна (VEDA) в България и Центърът за развитие SMART в Румъния инициираха трансгранично сътрудничество, целящо увеличаване на търговските възможности и модернизация в селското стопанство чрез създаване на новаторска онлайн платформа - AgroNet. Развитието на този иновативен онлайн пазар под формата на ефективна и функционираща платформа ще бъде от пряка полза за различните участници в публичния и частния сектор, свързани със селското стопанство и търговията. Изпълнението на проекта ще бъде проведено на регионално ниво в три държави от Черноморския басейн (Грузия, България и Румъния).

Платформата ще бъде достъпна онлайн за информация, която може да се качва от различни потребители. Отделните секции в платформата ще включват многоезична и категоризирана информация по отношение на националните законодателства, регламенти, стандарти, пазарни тенденции, уеб връзки, инфографики и др.

Като възможност платформата ще предостави на купувачите и продавачите определена информация за пътно картографиране, насочено към направляване на процеса за това какво, къде и как да се продават и купуват различни селскостопански стоки и услуги.

Уеб платформата ще бъде популяризирана на национално и регионално ниво между различни заинтересовани страни и бенефициенти, с насоченост към националните публични органи, секторните агенции, регионални публични органи, заинтересовани групи, включително НПО, висшите учебни и научноизследователски институции, предприятия, МСП, индивидуални земеделски производители, организации в подкрепа на бизнеса, международни организации съгласно националното законодателство, международни организации по международното право и др.

Платформата за онлайн търговия със селскостопански продукти ще помогне на земеделските производители, селскостопанските кооперации, търговците на едро и дребно да подобрят своите селскостопански практики в съответствие с нарастващите международни стандарти за безопасност на храните и да им даде достъп до селскостопанска и търговската информация с отношение към трансграничната търговия.

Ще бъде разработено портфолио за всяка една от страните – партньори по проекта (Грузия, България и Румъния), с фокус върху търговията със селскостопански продукти, които ще бъдат представени и достъпни онлайн безплатно, заедно със съответните източници на информация, включително проучвания, изследвания, правни документи, насоки и т.н. Най-малко 150 купувачи  и доставчиците на услуги и технологии ще бъдат регистрирани онлайн с възможност  да търсят търговски партньори, а също държавни и частни организации, участващи и допринасящи за  разширяване информацията и услугите чрез платформата.

По време на периода на изпълнение на проекта са предвидени следните ключови действия:

  • Разработване на онлайн, многоезична международна платформа с усъвършенствани механизми за създаване на бизнес контакти  и  връзки между заинтересовани производители / търговци и обмен на информация.
  • Представяне на актуални  събития за търговия и сътрудничество.
  • Захранване на онлайн платформата със съответна информация, включително законодателство, изследвания, публикации, пазарни анализи и др.
  • Промоция на платформата чрез обучения, повишаване на интереса към нея, маркетинг, социални и информационни кампании.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Продължава...

МИСИЯТА „СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

На 05.10.2018 г. в Комплекс „Камчия“ се проведе семинар на тема „И за нас мисията е възможна“. Срещата е по проект BG05M9OP001-2.005-0011-C02 „Активни в труда на територията на общините Бяла…

Продължава...

НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИХА ИНОВАЦИЯ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ЕДНО ГИШЕ“/SOCIAL ONE STOP SHOP/

В периодът 25-27 септември 2018 г. Община Аксаково проведе международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване“ в хотел „Черно море“, зала „Одесос“. Тя е в рамките…

Продължава...

В ГРАД ДЪЛГОПОЛ СЕ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „АКТИВНИ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ”

На 28.09.2018 г. в гр. Дългопол се проведе кръгла маса на тема „Активни за равни възможности” по проект на Община Дългопол „Активни за равни възможности”, финансиран по Оперативна програма „Развитие…

Продължава...

РАПИВ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) проведе на 27.09.2018 г. информационно събитие в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" във Варна.  Събитието се реализира…

Продължава...

БЕНЕФИЦИЕНТ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ФИНАНСИРАН ОТ ОПИК

С бюджет от 1 904 222 лв. фирма от Варна ще изгради мобилен бетонов възел и ще си достави челен товарач и седлови влекач с полуремарке - силовоз. Средствата са по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.