wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ОПРР 2014-2020 В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Със  символична „първа копка“ бе дадено началото на строителните дейности за повишаване на енергийната ефективност на сградата на община Провадия, област Варна. Те се реализират по проект BG16RFOP001-2.001-0008 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Провадия”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Общата стойност на проекта е 1 447 812 лева с бенефициент община Провадия.

Към настоящия момент, сградата отговаря на клас "Е" за енергопотребление, а след въвеждането на енергоспестяващите мерки, посочени в обследванията за енергийна ефективност ще се постигне клас "В" и 61,40% енергийни спестявания. Полза от реализирането на проекта ще има както за служителите в общинската администрация, така и за жителите и гостите на община Провадия.

На официална церемония инж. Филчо Филев – кмет на Община Провадия и Ангел Ушев – управител на „Одесосстрой” ООД и представляващ ДЗЗД „Провадия инженеринг 2017” – изпълнител на строително-монтажните работи направиха „първа копка” и поставиха началото на изпълнението на проекта.

На събитието присъстваха общински съветници, служители на Община Провадия и граждани.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Продължава...

ПГСС „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ В ГРАД СУВОРОВО С НОВА СГРАДА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

Нa 17.09.2018 г. в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ в град Суворово беше проведена официална церемония по откриване на обновената и модернизирана сграда посредством извършване…

Продължава...

284 ЧОВЕКА СТАРТИРАТ СОБСТВЕН БИЗНЕС В ОБЛАСТ ВАРНА

90 бенефициента от страната изпълняват проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020 г. по процедурата „Подкрепа за предприемачество“, които са на обща стойност 19 530 560 лв. На територията…

Продължава...

ЗАПОЧНА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ КЪМ МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ

Целта на процедурата е насърчаване на въвеждането в практиката на иновации, повишаване на иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП на територията на…

Продължава...

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В ОБЩИНА АКСАКОВО

Първите „Олимпийски игри за всички“ се проведоха в гр. Аксаково, област Варна в рамките на проект „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на…

Продължава...

ДОЛНИ ЧИФЛИК СЪЗДАДЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ОПРЧР 2014-2020

Администрацията на община Долни чифлик официално представи проект „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.