wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

СРЕЩА С БИЗНЕСЪТ В АВРЕН

Областният информационен център – Варна представи дейността, услугите на центъра и функционалностите на ИСУН 2020 по време на информационен ден, организиран съвместно с „МИГ Аврен – Белослав“ в с. Аврен, община Аврен. Събитието бе открито от заместник - кмета на общината Живка Костадинова.

Управителят на ОИЦ – Варна Виктория Николова подчерта ролята на центъра като партньор на бенефициентите - общини, НПО и фирмите работещи по проекти финансирани от ЕСИФ.

На информационната среща с участието на директора на Дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“ Петя Иванова, общински служители, представители на бизнеса и земеделски производители бяха представени Стратегията на Водено от общностите местно развитие на „МИГ Аврен-Белослав“ и обявените приеми за набиране на проектни предложение по процедури: BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Целите на двете процедури са насочени към повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможността за създаване на местен бизнес, развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на производствения и управленски капацитет в МСП.

По процедурите могат да кандидатстват малки и средни предприятия – търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат седалище и адрес на управление на територията на местната инициативна група.

Сред допустимите индикативни дейности по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ са общи производствени инвестиции, в т.ч. и закупуването на машини за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективно и ефикасно на факторите на производство. Минималният размер на финансирането един проект е левовата равностойност на 50 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 200 000 евро.  

По втората процедура, „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ се допускат дейности в подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет. Минималният размер на финансирането е 25 000 евро за един проект, а максималният – левовата равностойност на 200 000 евро. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ и по двете процедури е до 90%.

По време на информационната среща Нели Михайлова, изпълнителен директор на „МИГ Аврен-Белослав“, отговори на въпроси във връзка с ИГРП 2018 и отварянето на прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР 2014-2020.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Продължава...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИРМИ КЪМ МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ

Информационната среща в гр. Белослав, организира от Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ и ОИЦ – Варна, бе открита от инж. Деян Иванов кмет на община Белослав. На нея бе представен стартиралия…

Продължава...

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОМОЩ В ДОМА И В ГРАДИНАТА“ В ОБЩИНА ВЕТРИНО

В заседателната зала на община Ветрино се проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.010-0286-C01 „Социално предприятие “Помощ в дома и в градината“ - генератор на социална възвръщаемост в община Ветрино“. Проектът…

Продължава...

СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС ВЪВ ФОКУСА НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРСР 2014-2020 В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Възможности за финансово подпомагане на собствен бизнес по ПРСР 2014-2020г. представиха експерти от Областния информационен център – Варна по време на съвместната среща с Местна инициативна група „Възход – Ветрино,…

Продължава...

ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ФИНАНСИРАНЕТО ПО ПРСР 2014-2020 В ОБЩИНА ВЕТРИНО

Дейността на ОИЦ – Варна и услугите, които той предоставя за популяризирането на програмите, съфинансирани от ЕСИФ бяха представени на информационна среща в с. Доброплодно, община Ветрино, организирана съвместно с…

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРСР 2014-2020

В съвместни събития с МИГ „Възход - Ветрино, Провадия и Вълчи дол“, експерти от Областен информационен център – Варна представиха дейността на центъра и възможности за кандидатстване по ПРСР 2014-2020…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.