wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

ВТОРИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ ОРГАНИЗИРА ОИЦ-ВАРНА

Същността на държавните помощи и тяхното значение в ЕС бяха обсъдени на двудневен обучителен семинар на тема „Практическото прилагане на правилата на ЕС в областта на държавните помощи“, който Областния информационен център – Варна организира на 12 и 13 юли в комплекс „Барите“, с. Чернево община Суворово.

Директори на дирекции, юристи, икономисти, служители в общинските администрации и представители на НПО сектора от област Варна дискутираха ролите и отговорностите на институции и техните служители относно държавните помощи.

Лекторът представи основните нормативни възможности за постигане на съответствие по проекти с режима на държавните помощи - Регламент № 651/2014 (ОРГО/GBER), Регламент № 1408/2013 “De minimis”, УОИИ и др., както и различни механизми за подкрепа на регионалните и местни власти в областта на спазването на режима на държавните помощи.

Участниците в семинара коментираха въпроси, свързани с извършването на анализ за наличие или липса на държавна помощ и бяха запознати с постигането на съвместимост с правилата на държавните помощи при проекти финансирани от ОПРР 2014-2020г. и ПРСР 2014-2020г. и по други програми по време на практическа дискусия в края на форума.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Продължава...

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”

На 12 юли 2018г. се проведе заключително информационно събитие по повод изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0379-C01 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ по програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, изпълняван…

Продължава...

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ ПО ОПИК

Условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бяха представени на информационен ден във Варна. По време на форума, в който участваха и представители…

Продължава...

ОБЩИНА ДЕВНЯ ЩЕ СЪЗДАВА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

   Община Девня стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-2.010-0585 –  “Подкрепа за социално включване в община Девня”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на…

Продължава...

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020г.

   На конференция „Европа за гражданите, Творческа Европа, Програма Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ организирана от Областен информационен център – Варна, Агенцията за икономическо развитие…

Продължава...

ОИЦ – ВАРНА УЧАСТВА В ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБА ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020

      Представители на Областния информационен център – Варна присъстваха на откриването на фото-документалната изложба “Освобождението на Добруджа по време на Първата световна война 1916-1917” на 29.06.2018г. във Военноморския…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.