wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 13 октомври в офиса на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново бе открита пътуващата интерактивна изложба „СимБиотично“. Само през първия ден тя бе разгледана от близо 50 души, сред които и 23-ма ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново.

Експозицията е посветена на Атанасовското езеро край Бургас, което освен че е мястото, където се добива най-много сол у нас, е и най-богатият на птици район в България – 333 различни вида.  „СимБиотично“ е иновативната изложба, любопитна приказка за езеро, птици и сол. За пръв път едно езеро се представя пред публика по атрактивен начин чрез форма, материя и цвят, като в цялостното възприятие се включват всички сетива. Посетителите могат да видят красотата на езерото, да чуят птиците, да опитат солта, а децата могат да си поиграят с пясък, да рисуват, да се учат и да се забавляват. Изложбата дава представа за Атанасовското езеро в миналото и как то се е променяло с времето. Разкрива сложните взаимовръзки и взаимоотношения между обитателите и средата и ролята на човека в тях. Разказва за климата и за заплахите - все по-честите наводнения в района, които променят сериозно екосистемата. Експозицията има за цел популяризиране на природните ценности на крайбрежната лагуна и да се повиши интересът и подкрепата за нейното опазване.

Изложбата „Симбиотично“ е създадена в рамките на проект „Солта на живота“ на Българска фондация „Биоразнообразие“ (БФБ), финансиран чрез програма LIFE+ на Европейската комисия. Проектът се изпълнява в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и „Черноморски солници“ АД. Самата изложбата е продукт на симбиозата и експерименталната работа на четирима млади хора от Бургас - архитектите Мариана Сърбова и Галина Милкова, екологът Диана Павлова и дизайнера Недко Николов. Тяхната съвместната креативност, енергия и ентусиазъм увлича и други хора, които даряват свои фотоси, видео клипове, труд, умения и време, за създаването на тази форма.

След градовете Бургас, Пловдив, Русе, Варна, София и Велико Търново, изложбата ще продължи своя път към Враца, Банско и Благоевград. В офиса на ОИЦ – Велико Търново тя ще бъде отворена за посещения до 26 октомври, всеки делничен ден от 9 до 17 часа.

 

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Светослав Стефанов

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Областен информационен център – Велико Търново

гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24

тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6

http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.