wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново стартира във Великотърновска област информационна кампания, насочена към уязвимите социални групи. Инициативата е част от Националната кампания „Заедно за съпричастността“, която се реализира от мрежата от Областни информационни центрове в партньорство с Български червен кръст (БЧК). Официалният старт на кампанията за региона бе обявен днес, 16 ноември с пресконференция в офиса на ОИЦ – Велико Търново.
С поредици от срещи във всички 10-ет общини на Великотърновска област ще бъдат представени възможностите, които оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 предоставя за хора в неравностойно положение. Екипът на ОИЦ – Велико Търново ще обучи и предостави информация на координаторите и доброволците на БЧК, които по време на раздаване на пакети с храни и продукти на уязвимите групи, ще ги запознаят с актуалните и бъдещи процедури по ОПРЧР 2014-2020, които са в тяхна подкрепа. Раздаването на пакетите ще се осъществи в рамките на Оперативната програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Представителите на БЧК, и съответно уязвимите групи, ще бъдат запознати с процедури по ОПРЧР, които са насочени към подобряване на възможностите за включване на пазара на труда и такива насочени към интеграция и социално включване. Целевите групи ще бъдат информирани за възможностите за ползване на домашни помощници, лични и социални асистенти, мерките за младежка заетост, социалното предприемачество и други социални услуги за бедни, неактивни, безработни и възрасти хора, лица с увреждания и такива в неравностойно положение. Част от процедурите ще се изпълняват от Агенцията по заетостта (АЗ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) и техните структури по места.
За Великотърновска област информационната кампания „Заедно за съпричастността“ ще продължи от 16 до 27 ноември.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt
16.11.2015 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.