wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 6 май 2016 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се включи в провеждането на 5-я Национален събор на овцевъдите в България, който се проведе в периода 6-8 май 2016 г. край Петропавловския манастир. ОИЦ – Велико Търново участва в проявата с изнесена приемна и рекламно-информационен щанд и предоставяне на място на информация относно възможностите за кандидатстване с проекти по оперативните програми, с акцент върху Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Близо 60 души посетиха щанда на ОИЦ – Велико Търново, като получиха безплатни информационни материали на центъра и управляващите органи на оперативните програми. Експертите от информационния център раздадоха екземпляри от изданието „Общата селскостопанска политика на ЕС 2014-2020 – По ефективна, По-справедлива, По-зелена“ и брошурата „Пътеводител към европейските възможности за БИЗНЕСА“. Част от посетителите получиха и отговори на зададени въпроси за възможностите за реализиране на бизнес идеи чрез финансиране от европейските фондове.
Организираната от ОИЦ – Велико Търново проява бе част от националната кампания „Успешни заедно“ на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.