wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 9 май 2016 г. в конферентната зала на хотел „Премиер“ във Велико Търново се проведе Бизнес форум – изложение „Успешни заедно“. Събитието се организира от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново и бе насочено към представителите на бизнеса от региона.
Инициативата даде възможност на местни фирми и предприятия да представят свои рекламно-информационни материали, каталози, изделия, продукти, дейност и услуги. Проявата бе открита с приветствия от зам-областният управител Николай Петров и Ирена Бойновска, национален координатор на евродепутата Ева Паунова
Участниците в проявата бяха запознати с актуални и предстоящи възможности за бизнеса за кандидатстване за европейско финансиране през 2016 г. Ирена Бойновска представи пред присъстващите европейските програми COSME и Хоризонт 2020. Възможностите за бизнеса през 2016 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. бяха представени от Цветан Балевски, главен експерт в отдел „Регионално управление на проекти“ в Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в МТСП. Снежана Пънова, началник на Регионалния сектор на Министерство на икономиката във Велико Търново запозна присъстващите с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Инициатива за МСП“ 2014-2020 г. Презентация за Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) изнесе Лейла Радованова, главен експерт в отдел „Иновации и предприемачество“, Дирекция „Икономически политики за насърчаване“ в Министерството на икономиката.
Съгласно предварителната програма бе предвидено и време за дискусия, с отговори на въпроси зададени от присъстващите участници. Бизнес форумът беше заключително събитие за региона на кампанията „Успешни заедно“, която се реализира от Мрежата от 28 информационни центъра на територията на цялата страна.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.