wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12 май 2016 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново участва в провеждането на бизнес форум, посветен на просперитета на регионите. Събитието се състоя в Ритуалната зала на Община Велико Търново с участието на кмета Даниел Панов, министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова и министъра на земеделието Десислава Танева. Сред гостите бяха изпълнителният директор на Фонда на фондовете Валери Белчев, кметове на общини от региона и др.
Проявата бе част от националната кампания „Региони в растеж“, която включва поредица от събития и срещи на местната власт с местния бизнес. Целта на кампанията е да се конкретизират неизползваните ресурси и възможности за стимулиране на местните икономики, като властта и бизнесът си подадат ръка и заработят заедно за просперитета на регионите.
Според кмета на старата столица Даниел Панов към момента комуникацията между държавната и местна власт е много добра. Министър Лиляна Павлова изтъкна постиженията от предходния програмен период и направи някои разяснения по новата ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Десислава Танева подчерта, че България е приключила стария програмен период с 104,8% договорени средства и разплатени 3,72 млрд. лв. Тя уточни, че производството на плодове и зеленчуци ще бъде сред приоритетно финансираните пера през настоящия програмен период, а подходът за инвестиции във ВЕИ, къщи за гости и спортни съоръжения по ПРСР няма да бъде прилаган в досегашния си вид. По време на форума бяха дискутирани въпроси свързани с големите инвестиционни проекти в региона, секторите с най-голям потенциал за растеж, приоритетите на местната власт и нуждите на местния бизнес.
Велико Търново бе втората спирка по пътя на от националната кампания „Региони в растеж“, като дискусията с участието на общински власти, инвеститори, държава и местната общественост бе посветена на възможностите за развитие на Северен централен район на планиране, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Партньори в кампанията са най-голямата работодателска организация КРИБ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.