wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 16 – 31 май 2016 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе информационна обиколка в региона – посетени бяха общините Сухиндол, Лясковец, Златарица, Елена, Полски Тръмбеш, Стражица, Павликени, Горна Оряховица и Свищов.
В рамките на обиколката екипът на центъра се срещна с кметове и зам-кметове на общини, секретари и експерти от общинските администрации, представители на местния бизнес, читалища, учебни заведения и др. По време на срещите бяха обсъдени новости относно възможностите за кандидатстване с проекти по оперативните програми до края на 2016 г. На участниците в срещите бяха предоставени и рекламно-информационни материали на центъра.
С представителите на общинските администрации беше уточнен графикът, залите и предварителната програма на цикъл от информационни събития под надслов „Актуални и предстоящи възможности – 2016 г.“, които ОИЦ – Велико Търново ще проведе във всички общини от областта през месец юни.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.