wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 17 май 2016 г. във Велико Търново се проведе информационен ден по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г.
Процедурата за подбор на проекти бе представена от експерти от Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020 г. - Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика (МТСП). В събитието взеха участие представители на бизнеса от Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.
Процедурата „Добри и безопасни условия на труд“ по ОПРЧР има за цел осигуряването на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодатели.
Процедурата стартира на 12 април т.г., като крайният срок за подаване на проектните предложения изтича на 14 юни 2016 г. Общият бюджет на процедурата възлиза на 80 млн. лв. Минималната сума на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за един проект е 50 000 лв., а максималната - 391 166 лв. За големи предприятия се изисква съфинансиране в размер на 20% от стойността на безвъзмездната помощ. За микро-, малки и средни предприятия не се изисква собствено съфинансиране. Изпълнението на одобрените проекти трябва да приключи до края на 2018 г.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.