wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Около 60 души – представители на общински администрации, фирми и неправителствени организации от Северен централен район, се включиха в проведеното във Велико Търново обучение на тема „ИСУН 2020 - електронно кандидатстване, електронно отчитане, публичен модул“. Събитието се организира от Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в Администрацията на Министерския съвет и Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново.
Експертите от дирекция ЦКЗ в Министерски съвет Георги Стратиев и Станислава Бабалова-Димитрова разясниха спецификата при електронното подаване на проекти, тяхното отчитане и работата с публичния модул на ИСУН 2020.
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020, е предназначена да събира и обработва данни за оперативните програми, изпълнявани в България за периода 2014 – 2020 г. Системата ИСУН 2020 е изцяло уеб базирана и се състои от два основни модула - публичен и вътрешен. Чрез публичния модул електронно могат да се подават проекти, които при последвало одобрение също електронно могат да се управляват и отчитат. Подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр и придружителните документи с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Вътрешният модул е предназначен за работа на звената за управление и наблюдение на програмите, одитиращи и сертифициращи органи, като с негова помощ се откриват нови процедури, оценяват се проектни предложения, сключват се договори, отчитат се и се наблюдават резултати. Информационната система ИСУН 2020 включва и секция „Отворени процедури“ по оперативните програми, заедно с пълния пакет документи и информация за тях.
Лекторите от Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в Администрацията на Министерския съвет проведоха и отделно обучение на тема „Работа с ИСУН 2020“ за служителите на Областните информационни центрове.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ № 24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.