wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода от 16 до 29 ноември 2016 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ през 2017 г.“. В събитията участваха близо 140 представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения, заинтересовани граждани и др.
По време на срещите бяха представени очакваните процедури и мерки през 2017 г. съгласно Индикативните годишни работни програми (ИГРП) на оперативните програми. Акцентирано бе и върху актуалните възможности за кандидатстване с проекти по Програмата за раазвитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).
По време на информационните събития екипът на Областен информационен център - Велико Търново отговори на редица въпроси, а на всички участниците бяха раздадени рекламно-информационни материали.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.