wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 6 декември 2016 г., в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе семинар за младежи на тема „Научи ме да умея“. Събитието бе организирано съвместно с регионалния информационен офис на евродепутата Ева Паунова. За участие в проявата бяха поканени над ученици от 11 клас на Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново.
Събитието бе открито от Ирена Бойновска – национален координатор на евродепутата Ева Паунова. Програмата на семинара включваше презентация на управителя на ОИЦ - Велико Търново Светла Стефанова, с информация за възможностите за младите хора по оперативните програми с акцент върху ОПРЧР и ОПНОИР.
Младите хора се включиха в интерактивна работилница, посветена на уменията на 21-ви век, модерирана от Златка Димитрова – национален координатор на Сдружение „Образование България 2030“. Чрез ролеви игри и симулации, младежите развиваха различните умения, които трябва да притежават, за да бъдат успешни в своята реализация.
Проведеният в Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново семинар имаше за цел да запознае младите хора с европейските фондове и оперативните програми, както и да ги мотивира да развият своите умения за успешна професионална реализация чрез менторство от утвърдени предприемачи и провеждане на обучителни стажове в бизнес компании.
По време на събитието на участниците бяха раздадени рекламни материали свързани с Европейската седмица на професионалните умения и рекламно-информационни материали на ОИЦ Велико Търново.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.