wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С пресконференция Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете дейността си за изминаващата 2016 г. В рамките на последните 11 месеца ОИЦ е организирал и провел общо 37 различни събития с близо 900 участници. До края на ноември офисът на центъра е бил посетен от 386 човека, които са проявили интерес към възможностите за финансиране на проекти от еврофондовете чрез оперативни програми у нас. Служителите от ОИЦ са дали отговор на общо 426 въпроса зададени на място, или постъпили по телефон и имейл.
От началото на годината ОИЦ – Велико Търново е генерирал в местните печатни и електронни медии 137 публикации по различни поводи. През това време е оказана логистична подкрепа и съдействие за провеждане във Велико Търново на 10 информационни събития на управляващите органи на оперативните програми. След отправена официална покана представителите на Областния информационен център са участвали в шест други събития, инициирани от различни институции и организации.
През 2017 г. центърът предвижда да проведе две информационни обиколки в 10-те общини от региона и тематични информационни събития за студенти от Великотърновския университет.
Сред планираните събития и инициативи през 2017 г. е и провеждането в периода април - май на Обща инициатива на мрежата от 28 ОИЦ, която ще е посветена на 10-годишнината от членството на България в ЕС и 5-годишнината от създаване на Мрежата от ОИЦ. Предвидени са и минимум две работни срещи с представителите на местните печатни и електронни медии.
Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще продължи да оказва на логистична подкрепа и съдействие при подготовка и провеждане на информационни дни на Управляващите органи на оперативните програми. Безплатно ще се предоставят информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги на заинтересовани страни и граждани на място в офиса на ОИЦ, по телефон и имейл.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.