wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 9 февруари във Велико Търново се проведе информационен ден по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 за представяне на процедурите „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ и „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”. Условията за кандидатстване по тях бяха разяснени от експерти от Министерство на труда и социалната политика, в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020.
Процедурата „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. По процедурата могат да кандидатстват образователни и обучителни организации и институции, МТСП, Агенция по заетостта, Агенция за хората с увреждания, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, самостоятелно заети лица, центрове за информация и професионално ориентиране, центрове за развитие на предприемачеството, общини, сдружения от работодатели (клъстери), социални партньори и неправителствени организации. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 млн. лв., като размерът на финансирането за един проект варира от 50 000 лв. до 200 000 лв. Крайният срок за кандидатстване изтича на 5 април 2017 г.
Процедурата „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” има за цел е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Допустими кандидати са работодатели – физически (ЕТ) или юридически лица регистрирани по Търговския закон, които извършват стопанска дейност в секторите „Преработваща промишленост“, „Строителство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 30 млн. лв., а размерът на финансирането за един проект е от 20 000 лв. до 391 166 лв. Краен срок за кандидатстване - до 07.03.2017 г. включително.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.