wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 17 февруари 2017 г. (петък) в Голяма зала на Община Велико Търново, от 10.00 до 12.00 часа се проведе информационен ден по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. Процедурата беше представена от експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, в качеството на Управляващ орган на ОПИК.
Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Крайният срок за кандидатстване е 19 май 2017 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 млн. евро (97 791 500 лв). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 500 000 лева, а максималният размер е 2 500 000 лева. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Информационната кампания в страната за представяне на процедурата „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ се провежда в периода от 16 до 23 февруари 2017 г. и в градовете Варна, Стара Загора, Пловдив и София. Информационният ден в старата столица се организира с логистичното съдействие и подкрепа на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново.
Допълнителна информация относно процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ е публикувана на сайта на Управляващия орган на ОПИК и в информационната системата ИСУН 2020.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.