wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28 февруари 2017 г. в Конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за икономическо развитие“ с бенефициент Община Горна Оряховица. Проектът е на обща стойност 1 617 530 лв., и е в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Проектът е жизнено важен за нас, защото индустриалните зони и индустрията в Г. Оряховица са приоритет за Общината и региона като цяло. Подобряването на инфраструктурата ще мотивира доста фирми да инвестират точно в тази част, заяви кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев. Той допълни, че промишлената зона през последните години се радва на голям интерес от инвеститорите, които също кандидатстват по различни проекти.
Общата цел на проекта е да се подобри инвестиционната активност, да се стимулира икономическото развитие и конкурентоспособност, да се подобри качеството на живот и съхрани околната среда чрез възстановяване на зоната с потенциал за икономическо развитие на гр. Горна Оряховица. С реализацията на проекта „Подобряване на условията за икономическо развитие“ ще бъде реконструирана ул. „Иван Момчилов” до кръстовището с ул. „Цар Освободител” в гр. Горна Оряховица, ще се подобри достъпа на юридическите лица, които извършват дейност в тази зона и ще бъде подкрепена инвестицията на „Виктория-05” ООД.
Встъпителна пресконференция по проекта се организира с логистичното съдействие и подкрепата на Областен информационен център – Велико Търново.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.