wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С пресконференция Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново даде старт за региона на новата информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центрове в страната. Инициативата е под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ и ще се проведе в периода от 10 март до 20 май 2017 г.
В рамките на кампанията Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще организира и проведе поредица от събития на територията на 10-те общините на област Велико Търново. Различните прояви са насочени към широката общественост, медиите, представители на общинските администрации, бизнеса, младежи, настоящи и потенциални бенефициенти от областта.
В региона кампанията „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ ще има за цел представяне на успешни проекти реализирани с европейски средства по оперативните програми, популяризиране на Мрежата от 28 информационни центъра, популяризиране на дейността и услугите на Областен информационен център (ОИЦ) – В. Търново и отбелязване на три значими годишнини:
- 60 години Европейски социален фонд (ЕСФ)
- 10 години членство на България в Европейския съюз
- 6 години от създаване на Мрежата от 28 информационни центъра
В периода 13 март - 23 април 2017 г. екипът на ОИЦ – Велико Търново ще извърши организационна подготовка на различните събития, ще се подготвят и отпечатат рекламно-информационни материали, необходими за провеждането на инициативата и популяризиране на трите годишнини.
На 25 април 2017 г. ще бъде отбелязана 10-годишнината от членството на България в Европейския съюз чрез провеждане на Форум „Европа в моя регион“ с участие на бенефициенти от област Велико Търново и изложба с фотоси от успешни проекти в общините от региона, пред Факултета по Изобразително изкуство в центъра на старата столица.
В периода от 1 до 20 май 2017 г. ще бъде отбелязана 60-годишнината на Европейския социален фонд – ЕСФ (8 май 1957 г.). Ще се проведат „Дни на отворените врати“ с посещения в общините от област Велико Търново и представяне на „истински“ истории - успешни проекти реализирани с европейски средства по Оперативните програми, с акцент върху положително въздействие на Европейския социален фонд (ЕСФ). За дните на отворени врати ще бъдат поканени представители на медиите, студенти от ВТУ от специалности имащи отношение към управлението на проекти, социалните дейности, предприемачеството и бизнеса, връзките с обществеността и др.
На 9 май 2017 г. ОИЦ – Велико Търново ще отбележи Деня на Европа с проява, в която за участие ще бъдат привлечени ученици от основни и средни учебни заведения в града.
На 20 май 2017 г. ще бъде отбелязана 6-годишнината от създаването на Мрежата от 28 информационни центъра, както и финалът на кампанията „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“. Своеобразен домакин ще бъде Областен информационен център – Габрово, като представители на мрежата от ОИЦ от цялата страна ще се включат в традиционния карнавал в гр. Габрово.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.