wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 16 март 2017 г. в Голяма зала на Община Велико Търново се проведе информационен ден по процедура за подбор на проекти „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 2014-2020. Събитието се организира от Управляващия орган на ОПДУ със съдействието на Областен информационен център – Велико Търново.
Допустими кандидати по процедурата са юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ), които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване. Могат да кандидатстват също и професионални организации на лица, работещи в системата на съдебната власт, на адвокати, нотариуси, юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието.
Процедурата „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ е с три крайни срока за подаване на проектни предложения. До 28.04.2017 г. е кандидатстването за проекти, които ще се изпълняват през периода 2017 – 2019 г. До 30.09.2018 г. е срокът за подаване на проекти, които ще се изпълняват през 2019 – 2020 г. и до 30.09.2020 г. е кандидатстването с проекти, които ще се изпълняват през 2021 – 2022 г. Одобрените проекти трябва да бъдат реализирани в рамките на 18 месеца.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв., като за първия срок за кандидатстване сумата е 1 млн. лв., за втория срок е 2 млн. лв. и за третия срок за кандидатстване – също 2 млн. лв.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.