wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Европа в моя регион – Велико Търново 2017


В периода 25 април – 19 май 2017 г. Областен информационен център – Велико Търново ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране. Събитията ще се състоят във всички общини на област Велико Търново.
Дните на отворените врати са част от националната кампания „Заедно за Европа”, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра отбелязва три значими повода - 60 годишнината от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС и 6-та година от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове.
В рамките на събитията ще бъдат представени успешно реализирани европроекти в региона. Бенефициентите ще споделят своя опит и постигнатите резултати.
От 25 април до 9 май 2017 г. Областен информационен център – Велико Търново ще представи фотоизложба от добри практики по оперативните програми в областта.

Europe in my region – Veliko Tarnovo 2017


Within the period 25th April to 19th May 2017, Veliko Tarnovo District information point will organize Open EU project days. They are part of the national campaign “United for Europe” of the 28 Information Points Network to celebrate three significant occasions: the 60th anniversary of the Rome treaties and the European Social Fund, the 10th anniversary of the Bulgarian membership in the European Union and the 6th anniversary of the Network itself. The events will take place in all municipalities of Veliko Tarnovo region.
Successful EU funded projects in the region will be presented during the events. Beneficiaries will share their experiences and results.
From 25th April to 9th May 2017, District information point – Veliko Tarnovo will present a photo-exhibition with good practices in the region financed by the operational programmes.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.