wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От 25 април до 10 май 2017 г. във Велико Търново е експонирана Фотоизложба „Европа в моя регион“. Експозицията от 18 пана е разположена пред Факултета по Изобразително изкуство в центъра на старата столица и чрез нея се представят успешно реализирани проекти в десетте общини от Великотърновски регион.
За периода 2007-2013 г. във Великотърновски регион са реализирани общо 325 европроекта, на обща стойност 1 139 932 428 лева, които са изпълнени от 174 бенефициента. По тези показатели региона се нарежда на първо място сред петте области от Северен централен район (СЦР). От началото на новия програмен период през 2014 г. до момента във Великотърновска област са сключени 97 договора за финансиране от европейските фондове на обща стойност 77 563 803 лева.
Експозицията „Европа в моя регион“ се организира по инициатива на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново, като част от националната информационна кампания „Заедно за Европа“ на Мрежата от 28 областни информационни центъра, която ще се проведе до 20 май 2017 г. в цялата страна. Проявата е обвързана и с 10 години членство на България в ЕС, 60 години от създаване на Европейски социален фонд - ЕСФ и във връзка с предстоящото Председателство на България на Съвета на Европейския съюз.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.