wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново приключи информационната кампания „Заедно за Европа“ за региона. Инициативата е национална, провежда се от Мрежата от 28 информационни центъра в страната и има за цел популяризиране приноса на европейските фондове за развитието на България.
На 25 април 2017 г. ОИЦ – Велико Търново проведе Форум „Европа в моя регион“ по време на който бе представена статистика за европейските проекти и инвестиции в област Велико Търново през 2007-2017 г. и информация за предстоящото Председателството на България на Съвета на ЕС през периода януари-юни 2018 г.
От 25 април до 10 май 2017 г. пред Факултета по Изобразително изкуство в центъра на старата столица бе експонирана Фотоизложба „Европа в моя регион“. Експозицията от 18 пана бе организирана от ОИЦ – Велико Търново и чрез нея бяха представени 36 успешно реализирани проекта в десетте общини от Великотърновска област.
За периода 9 – 16 май 2017 г. екипът на ОИЦ – Велико Търново организира „Дни на отворените врати“ с посещения и представяне на успешни проекти във всяка една от десетте общини в областта.
За дните на отворени врати бяха поканени представители на медиите, студенти от ВТУ от специалности имащи отношение към управлението на проекти, социалните дейности, връзките с обществеността, предприемачеството и бизнеса.
На 9 май 2017 г. – Деня на Европа в Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ в старата столица се проведе интердисциплинарен открит урок „Идеята за обединена Европа от Имануел Кант до днес“ и представяне на проекта „Обвързване на професионалното образование и обучение в ПГТ „Д-р В. Берон“ с местния туристически бизнес“ реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2007-2013 г.
На 10 май бе посетено пейнтбол игрище в Сухиндол, изградено със средства по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и новата пречиствателна станция на гр. Павликени, построена със средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г.
В Горна Оряховица бяха посетени основно ремонтираните по ОП „Регионално развитие“ паркове „Христо Ботев“ и „Пролет“, а в Лясковец бе представен проекта, с който е изградена Къща за гости „Епохи 1871“ с финансиране от ПРСР чрез МИГ „Лясковец-Стражица“.
В рамките на организираното от ОИЦ – В. Търново посещение в гр. Свищов бяха разгледани пристанищният комплекс, районът на парка „Калето“, градски площи и прилежащите четири улици, изцяло обновени със 3 126 227 евро от Програмата „Трансгранично сътрудничество Румъния - България“ 2007-2013 г.
В гр. Елена бе посетен спортен комплекс „Чумерна“, който е основно реконструираният и обновен по Програмата за развитие на селските райони, заедно със стадионите в селата Майско и Константин. Също по Програмата за развитие на селските райони е ремонтиран покрива на храм „Св. Николай“ в гр. Златарица, който бе друг от посетените обекти в региона.
В Стражица бе представен проектът на община Стражица, с който по ПРСР 2007-2013 г. е обновена художествената галерия в града. В Полски Тръмбеш на място бе разгледан Центъра за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица, чието финансиране е осигурено по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2007-2013 г.
Областен информационен център - Велико Търново е подготвил за разпространение брошура за своята дейност за периода 2012-2017 г., както и брошура с информация и снимки от успешни проекти в общините от Великотърновски регион.
Националната информационна кампания „Заедно за Европа“ е посветена е на 10 години членство на България в Европейския съюз и 60 години от създаване на Европейски социален фонд (ЕСФ). Инициативата е свързана и с навършване на 6 години функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра.
Годишнината и финалът на кампанията „Заедно за Европа“ ще бъдат отбелязани на 20 май в Габрово със среща на представители на мрежата от ОИЦ от цялата страна, своеобразен домакин на която ще бъде Областен информационен център – Габрово.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.