wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От 12 до 22 юни 2017 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране - 2017 г.“. По време на срещите бяха представени възможностите кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на 2017 г.
В събитията участваха близо 140 представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения, заинтересовани граждани и др. Присъстващите бяха запознати с предстоящите за отваряне процедури от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Добро управление“, както и възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). В част от събитията се включиха и представители на Регионалния офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) във Велико Търново - главните експерти Деян Дончев и Даниела Иванова. Те представиха предстоящите за отваряне мерки от ПРСР насочени към младите фермери, малките стопанства, преработката и маркетинга на земеделски продукти, инвестициите в неземеделски дейности, културното и природно наследство в селата, учредяване на организации на производители и собственици на гори.
По време на информационните събития екипът на Областен информационен център - Велико Търново отговори на редица конкретни въпроси, зададени от страна на участниците. На всички присъстващи бяха раздадени рекламно-информационни материали - брошурата „Европа в моя регион“ с информация и снимки от успешни проекти в общините от Великотърновски регион и брошура за дейността на ОИЦ – Велико Търново за периода 2012-2017 г.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.