wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи за отваряне процедури по оперативните програми до края на настоящата 2017 г.
Гражданите на старата столица проявиха интерес предимно към възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
На отправилите конкретни запитвания екипът на центъра разясни категориите допустими кандидати, размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП), допустимите дейности, сроковете и начина за кандидатстване с проектно предложение.
Посетителите на информационния щанд получиха и рекламно-информационни материали на ОИЦ - Велико Търново и брошури с информация за оперативните програми за периода до 2020 г. На проявилите интерес бяха раздадени и подготвените от екипа на центъра брошури: „Европа в моя регион“ и „Областен информационен център – Велико Търново 2012-2017 г.“

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.