wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 18 октомври 2017 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационна среща със студенти бакалаври, от специалностите „Управление на проекти“, „Маркетинг“ и „Публична администрация“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Младите хора бяха запознати с дейността и видоветe услуги извършвани от ОИЦ – Велико Търново, както и с функционирането на мрежата от 27 областни информационни центъра в страната.
Грета Генчева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ представи ролята и значението на оперативните програми в България, целите и обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), като направи сравнение и съпоставка между оперативни програми от предишния и настоящия програмни периоди. Представени бяха и Единният информационен портал, ИСУН 2020 и неговия публичен модул.
От страна на присъстващите бяха зададени въпроси, свързани със спецификата и изискванията при подготовка, електронно подаване и отчитане на проекти, както и размерът на безвъзмездната финансова помощ при различните оперативни програми.
На участниците в информационната среща бяха раздадени информационни материали на ОИЦ – Велико Търново.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.