wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“ бяха организирани в периода от 13 до 28 ноември 2017 г. в общините от Великотърновски регион.
В рамките на срещите екипът на ОИЦ – Велико Търново представи възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на 2017 г. и индикативните годишни работни програми за 2018 г. Присъстващите бяха запознати с предстоящите за отваряне процедури от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Добро управление“, както и възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
За представителите на общините интерес представляваха процедурите по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), свързани с мерки за превенция на риска от наводнения и управлението на отпадъците. Редица въпроси от участниците бяха зададени във връзка с процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), която се очаква да стартира всеки момент. Подчертан интерес имаше и към процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, която ще бъде официално обявена към края на 2018 г. по ОПИК.
В по-малките общини от Великотърновска област интересът бе насочен предимно към различните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), като популярната подмярка 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“, подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и особено подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
На участниците в събитията бе предоставена и информация за очакваните възможности за кандидатстване с проекти пред Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ).
По време на информационните събития екипът на Областен информационен център - Велико Търново отговори на редица конкретни въпроси, зададени от участниците. На всички присъстващи бяха раздадени рекламно-информационни материали.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.