wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 26 март 2018 г. във Велико Търново се проведе информационен ден по процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В рамките на събитието експерти на Управляващия орган на ОПРЧР представиха Условията за кандидатстване по процедурата, а потенциалните бенефициенти имаха възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения. Процедурата е с общ бюджет 4 389 000 лв., като кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ между 50 000 лв. и 200 000 лв. Крайният срок за представяне на проектните предложения е 11.05.2018 г., 17:30 ч.
С изпълнението на процедурата „Транснационални партньорства“ се цели трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административен капацитет в тях.
Процедура е част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проектни предложения. Допустимо е сътрудничеството с партньори от всички държави-членки на ЕС, дори страната-членка да не се е включила в настоящата координирана покана. С цел подпомагане и насърчаване на транснационалното сътрудничество е създадена специална Платформа за транснационално сътрудничество в рамките на ЕСФ. Кандидатите задължително следва да се регистрират в Платформата, където ще публикуват своите проектни идеи и ще осъществят контакт с партньорски организации.
Информационните дни по процедура „Транснационални партньорства“ бяха организирана от Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020. Кампанията стартира на 26 март и се проведе в три областни града – Велико Търново, Бургас и София.

 

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

 

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.