wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 24 април 2018 г. екипът на Областен информационен център – Велико Търново посети фирма „Складова техника“ АД – гр. Горна Оряховица и присъства на заключителна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.008-1946-С01 „Подобряване условията на труд за служителите на „Складова техника“ АД“. Проектът на обща стойност 245 166 лв. е изпълнен по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Процентът на съфинансиране от ЕС е 85 %, като размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 196 133 лв.
Зам.-изпълнителният директор на фирмата и ръководител на проекта Венцислав Славов представи подробна информация за изпълнението на шестте вида дейности по проекта. В процеса на реализацията му са били обхванати над 270 работници и служители, като е повишена производителността, адаптивността и качеството на работната сила в компанията.
В рамките на последните 11 месеца във фирмата е разработена, адаптирана и въведена стратегия за иновативно обучение на заетите лица и закупуване на софтуер за управление на човешките ресурси. Чрез закупуване на висококачествено работно облекло и лични предпазни средства и модернизация, реконструкция и обезопасяване на производствените помещения са осигурени по-добри и безопасни условия на труд. За работниците и служителите са осигурени социални придобивки чрез ремонт и оборудване на помещения за отдих и почивка.
С реализирането на проекта в „Складова техника“ АД – гр. Горна Оряховица е постигнато подобряване на качеството на работните места, осигуряване на безопасност и здраве при работа и превенция на рисковете от трудов травматизъм, благоприятни условия на труд, осигуряване на по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, които са и част от трите основни стълба на стратегията на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Въведените промени в организацията на труда и управление на човешките ресурси, от своя страна е повлияло положително върху производителността на труда в предприятието.

 

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

 

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.