wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Близо 160 души - представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“ бяха реализирани в периода от 18 до 27 юни 2018 г. в общините от Великотърновски регион.
По време на срещите екипът на ОИЦ – Велико Търново представи възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на 2018 г. Присъстващите бяха запознати с актуалните и предстоящи за отваряне процедури от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Добро управление“, както и възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
В част от събитията участие взе и Деян Дончев, ръководител на Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново. Той разясни мерките от ПРСР, чрез които общините биха могли да инвестират в подобряване на различна по вид инфраструктура в населените места, както и тези насочени към малките и средни земеделски производители. Особен интерес по време на срещите имаше към очакваната подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони, която предвижда финансиране в сферата на туризма, производство или продажба на продукти, развитие на услуги и занаяти и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.
Представителите на общините проявиха интерес към процедурите по оперативните програми „Околна среда“, „Региони в растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“. Редица въпроси от участниците бяха зададени във връзка с вече отворената за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).
По време на информационните събития екипът на Областен информационен център - Велико Търново отговори на редица конкретни въпроси, зададени от участниците. На всички присъстващи бяха раздадени рекламно-информационни материали на центъра.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.