wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 19 ноември във Велико Търново се проведе информационен ден по процедура „Социално включване в общността“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020. Събитието беше открито от заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова.
В рамките на проявата експерти на Управляващия орган на ОПРЧР представиха Условията за кандидатстване по процедурата, а потенциалните бенефициенти имаха възможност да зададат въпросите си във връзка с подготвянето и кандидатстването с проектни предложения.
С изпълнението на процедура „Социално включване в общността“ ще бъдат създадени предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора от уязвимите групи. Процедурата е насочена към хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца, включително в риск и с увреждания, деца в риск, включително с увреждания, възрастни в риск, както и служители на доставчици на социални услуги. Допустимите за кандидатстване бенефициенти са доставчици на социални услуги, а партньори могат да бъдат неправителствени организации и общински администрации.
Информационната кампания по процедура „Социално включване в общността“ се организира от Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Освен във Велико Търново иниформационни дни по процедурата се провеждат единствено в градовете Бургас и София.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.